Κλίμακα κοινωνικής υποστήριξης-φίλων και οικογένειας (SSFAFS)

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση του SSFAFS περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ψυχομετρικής αξιοπιστίας και εγκυρότητας του εργαλείου. Η εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων εξετάζεται μέσω του δείκτη Cronbach’s alpha, ενώ η αξιοπιστία επαναληψιμότητας (test-retest reliability) μετρά την σταθερότητα των απαντήσεων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Η συγκλίνουσα και αποκλίνουσα εγκυρότητα εξετάζεται μέσω συγκρίσεων με άλλα παρόμοια μέτρα κοινωνικής υποστήριξης και μέσω αναλύσεων παραγόντων για να επιβεβαιωθεί η δομή του εργαλείου.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του SSFAFS είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο για την αξιολόγηση της κοινωνικής υποστήριξης που λαμβάνουν τα άτομα από τους φίλους και την οικογένειά τους. Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη για την εκτίμηση των αναγκών υποστήριξης των ατόμων, καθώς και στην έρευνα για την μελέτη της σχέσης μεταξύ κοινωνικής υποστήριξης και ψυχικής ή σωματικής υγείας. Επίσης, βοηθά στην ανάπτυξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της κοινωνικής υποστήριξης.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του SSFAFS γίνεται μέσω μιας κλίμακας Likert, όπου οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 1 (ποτέ) έως το 5 (πάντα), ανάλογα με το πόσο συχνά τα άτομα αισθάνονται ότι λαμβάνουν την εν λόγω υποστήριξη. Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται αθροίζοντας τις βαθμολογίες των επιμέρους ερωτήσεων για τους φίλους και την οικογένεια, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδεικνύουν μεγαλύτερη αντιλαμβανόμενη υποστήριξη.

 

Βιβλιογραφία

 

Η βιβλιογραφία για το SSFAFS περιλαμβάνει μελέτες που εξετάζουν την ανάπτυξη και την επικύρωση του εργαλείου. Μία σημαντική πηγή είναι η εργασία των Procidano και Heller (1983), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “American Journal of Community Psychology”. Η μελέτη αυτή παρέχει λεπτομερή περιγραφή της ανάπτυξης του SSFAFS, την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς του, καθώς και τη χρησιμότητά του στην έρευνα και την κλινική πρακτική. Επιπλέον, μεταγενέστερες έρευνες έχουν επεκτείνει τη χρήση του εργαλείου σε διαφορετικούς πολιτισμικούς και κοινωνικούς πληθυσμούς, επιβεβαιώνοντας την ευρεία εφαρμοσιμότητά του.