Κοινωνική στήριξη. Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS)

 

Ανάλυση

Η κλίμακα που χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση της κοινωνικής στήριξης, η οποία θεωρείται ότι συνεισφέρει ως ρυθμιστικός παράγοντας ανάμεσα στα στρεσογόνα συμβάντα στη ζωή του ατόμου και την κατάθλιψη, είναι η Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) των Zimet και άλλων.

Στόχος

Η MSPSS χρησιμοποιείται σε διάφορους ερευνητικούς και κλινικούς τομείς για την αξιολόγηση της κοινωνικής υποστήριξης και την κατανόηση του ρόλου της στην ψυχολογική ευεξία. Χρησιμοποιείται επίσης για την ανάπτυξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης και της ψυχικής υγείας. Αποτελείται από 12 ερωτήσεις, οι οποίες κατανέμονται σε τρεις υποκλίμακες: Υποστήριξη από Οικογένεια (Family), Υποστήριξη από Φίλους(Friends) και Υποστήριξη από Συντρόφους (Significant Others).

Βαθμονόμηση

Πρόκειται για μια κλίμακα υποκειμενικής εκτίμησης της κοινωνικής στήριξης που αποτελείται από τρεις επιμέρους υποκλίμακες, η κάθε μια από τις οποίες αφορά μια διαφορετική πηγή στήριξης, την οικογένεια, τους φίλους και το σημαντικό πρόσωπο στη ζωή του ατόμου (πχ σύντροφο, δάσκαλο, σύμβουλο κ.α.). Αποτελείται από 12 ερωτήσεις, 4 για κάθε υποκλίμακα, οι οποίες χρησιμοποιούν μια 7 βάθμια κλίμακα τύπου Likert για τη βαθμολόγηση τους (1: διαφωνώ πολύ έντονα έως 7: συμφωνώ πολύ έντονα), ώστε να υπολογιστεί η μέση τιμή και το άθροισμα της βαθμολογίας είτε σε κάθε υποκλίμακα ξεχωριστά, είτε η μέση τιμή συνολικά σε όλες τις ερωτήσεις.

Στατιστική Ανάλυση

Για κάθε υποκλίμακα, οι βαθμολογίες των ερωτήσεων αθροίζονται και υπολογίζεται ο μέσος όρος. Μια υψηλή συνολική βαθμολογία υποδηλώνει υψηλή αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη από την αντίστοιχη πηγή.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Λόγω της εκτίμησης της κοινωνικής στήριξης από τρεις διαφορετικές πηγές και ιδίως από το σημαντικό/ξεχωριστό άτομο της ζωής, η κλίμακα MSPSS αναφέρεται ως κατάλληλη για χρήση σε ενήλικους και έφηβους διαφόρων πληθυσμών. Ο Cronbach’s alpha για τις υποκλίμακες της MSPSS είναι συνήθως πάνω από 0.80, υποδηλώνοντας υψηλή εσωτερική συνοχή.

Βιβλιογραφία

Canty-Mitchell, J. and G. Zimet, Psychometric properties of the multidimensional
scale of perceived social support in urban adolescents. American Journal of
Community Psychology, 2000. 28(3): p. 391-400.
Zimet, G.D., et al., The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of
Personality Assessment, 1988. 52: p. 30-41.
Zimet, G.D., et al., Psychometric characteristics of the Multidimensional Scale of
Perceived Social Support. J Pers Assess, 1990. 55(3-4): p. 610-7.