Ερωτηματολόγιο Κοινωνικής Εμπιστοσύνης

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση του STQ περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εργαλείου. Η εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων μετράται μέσω του δείκτη Cronbach’s alpha για να διασφαλιστεί η συνοχή των απαντήσεων. Η αξιοπιστία επαναληψιμότητας (test-retest reliability) εξετάζεται μέσω μετρήσεων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για να επιβεβαιωθεί η σταθερότητα των απαντήσεων. Η εγκυρότητα του εργαλείου αξιολογείται μέσω συγκριτικών μελετών με άλλα μέτρα κοινωνικής εμπιστοσύνης και μέσω αναλύσεων παραγόντων για την επιβεβαίωση της δομής της κλίμακας.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του STQ είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο για την αξιολόγηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης σε διάφορους πληθυσμούς. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται στην ψυχολογική έρευνα για να μελετηθεί η επίδραση της κοινωνικής εμπιστοσύνης στις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική συνοχή και την ψυχική υγεία. Επίσης, είναι χρήσιμο στην κοινωνιολογία και την πολιτική επιστήμη για την κατανόηση της εμπιστοσύνης σε θεσμούς και κοινωνικές δομές.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του STQ γίνεται μέσω μιας κλίμακας Likert, όπου οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα), ανάλογα με την ένταση της συμφωνίας των ατόμων με τις δηλώσεις του ερωτηματολογίου. Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται αθροίζοντας τις βαθμολογίες των επιμέρους ερωτήσεων. Υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικής εμπιστοσύνης.

 

Βιβλιογραφία

 

Η βιβλιογραφία για το STQ περιλαμβάνει μελέτες που αναλύουν την ανάπτυξη και την επικύρωση του εργαλείου. Μία από τις σημαντικές μελέτες είναι αυτή των Yamagishi και Yamagishi (1994), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “American Journal of Sociology”. Η μελέτη αυτή παρέχει λεπτομερή περιγραφή της ανάπτυξης του STQ, της αξιολόγησης της ψυχομετρικής του αξιοπιστίας και εγκυρότητας, καθώς και της εφαρμογής του σε διάφορους πληθυσμούς. Επιπλέον, η εργασία των Putnam (2000) σχετικά με την κοινωνική εμπιστοσύνη και το κοινωνικό κεφάλαιο προσφέρει ένα θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση της σημασίας της κοινωνικής εμπιστοσύνης στην κοινωνία.