Σετ κοινωνικά επιθυμητής ανταπόκρισης [SDRS-5]

 

Ανάλυση

Το Socially Desirable Response Set (SDRS-5) είναι ένα σύντομο εργαλείο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται για να μετρήσει την τάση ενός ατόμου να απαντά με κοινωνικά επιθυμητό τρόπο στις ερωτήσεις. Πρόκειται για ένα σύνολο 5 δηλώσεων στις οποίες οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν με βάση το πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με κάθε δήλωση. Το SDRS-5 έχει σχεδιαστεί για να είναι εύχρηστο και γρήγορο στη χορήγηση, καθιστώντας το ιδανικό για έρευνες μεγάλης κλίμακας ή για συμπλήρωση ως μέρος μεγαλύτερων εργαλείων αξιολόγησης.

 

Στόχος

Ο βασικός στόχος του SDRS-5 είναι να ανιχνεύσει την τάση για κοινωνικά επιθυμητή απάντηση, η οποία μπορεί να επηρεάσει την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων σε ψυχομετρικές δοκιμασίες. Η κοινωνικά επιθυμητή απάντηση είναι η τάση να απαντά κανείς με τρόπο που πιστεύει ότι θα είναι αποδεκτός ή ευνοϊκός από την κοινωνία ή τον αξιολογητή, παρά με τρόπο που αντανακλά τις πραγματικές σκέψεις και συμπεριφορές του. Αναγνωρίζοντας αυτή την τάση, οι ερευνητές μπορούν να προσαρμόσουν τις αναλύσεις τους για να ελαχιστοποιήσουν την προκατάληψη και να βελτιώσουν την ακρίβεια των συμπερασμάτων τους.

 

Βαθμονόμηση

Η βαθμονόμηση του SDRS-5 γίνεται συνήθως με τη χρήση μιας κλίμακας Likert, όπου οι συμμετέχοντες αξιολογούν κάθε δήλωση από το “Καθόλου αληθές” έως το “Πολύ αληθές”. Οι απαντήσεις στη συνέχεια βαθμολογούνται και αθροίζονται για να δημιουργηθεί ένα συνολικό σκορ που αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο ο συμμετέχων απαντά με κοινωνικά επιθυμητό τρόπο. Υψηλότερα σκορ υποδεικνύουν μεγαλύτερη τάση για κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις, ενώ χαμηλότερα σκορ υποδεικνύουν μικρότερη τάση. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων μπορεί να βοηθήσει στην ανίχνευση πιθανών προκαταλήψεων στις απαντήσεις και στη βελτίωση της αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται σε έρευνες και αξιολογήσεις.

 

Βιβλιογραφία

Crowne‚ D. P.‚ & Marlowe‚ D. (1960). A new scale of social desirability independent of psychopathology. Journal of Consulting Psychology‚ 24‚ 349-354.

Reynolds‚ C. R. (1982). Convergent and divergent validity of the Revised Children’s Manifest Anxiety Scale. Educational and Psychological Measurement‚ 42‚ 1205-1212.

Hays‚ R.D.‚ Hayashi‚ T.‚ & Stewart‚ A.L. (1989). A five-item measure of socially desirable response set. Educational and Psychological Measurement‚ 49(3)‚ 629-636