Κλίμακα κοινωνικοεπικοινωνιακού στυλ [SCSS-20]

 

Ανάλυση

 

Το SocioCommunicative Style Scale είναι ένα εργαλείο μέτρησης που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των κοινωνικο-επικοινωνιακών στυλ ενός ατόμου. Η ανάλυση του εργαλείου περιλαμβάνει την εξέταση των διαφορετικών διαστάσεων της κοινωνικο-επικοινωνιακής συμπεριφοράς, όπως η εκφραστικότητα, η δεκτικότητα και η ικανότητα συνεργασίας. Το εργαλείο αποτελείται από μια σειρά δηλώσεων στις οποίες τα άτομα απαντούν με βάση το πόσο συχνά παρουσιάζουν συγκεκριμένες συμπεριφορές ή αντιδράσεις σε κοινωνικά και επικοινωνιακά πλαίσια.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος του SocioCommunicative Style Scale είναι να παρέχει μια σαφή και αξιόπιστη μέθοδο για την αξιολόγηση των κοινωνικο-επικοινωνιακών ικανοτήτων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιβάλλοντα όπως η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και η ψυχολογία, όπου η κατανόηση και η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του ατόμου. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει στους επαγγελματίες να εντοπίσουν περιοχές που χρειάζονται βελτίωση και να σχεδιάσουν παρεμβάσεις που να ενισχύουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του SocioCommunicative Style Scale γίνεται μέσω μιας κλίμακας Likert, όπου οι συμμετέχοντες αξιολογούν κάθε δήλωση σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από “Ποτέ” έως “Πάντα”. Οι βαθμολογίες που συγκεντρώνονται από τις απαντήσεις χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των διαστάσεων της κοινωνικο-επικοινωνιακής συμπεριφοράς του ατόμου. Οι υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν μεγαλύτερη επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις αντίστοιχες διαστάσεις, ενώ οι χαμηλότερες βαθμολογίες μπορεί να υποδεικνύουν ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση.

 

Βιβλιογραφία

 

McCroskey‚ J. C.‚ & Richmond‚ V. P. (1996). Fundamentals of human communication: An interpersonal perspective. Prospect Heights‚ IL: Waveland Press.
Richmond‚ V. P.‚ & McCroskey‚ J. C. (1990). Reliability and separation of factors on the assertiveness-responsiveness scale. Psychological Reports‚ 67‚ 449-450.