Ερωτηματολόγιο Κοινωνικοπολιτισμικών Στάσεων απέναντι στην Εμφάνιση [SATAQ-22]

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση του SATAQ-4 περιλαμβάνει την αξιολόγηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων σε μια κλίμακα Likert, η οποία κυμαίνεται συνήθως από 1 (καθόλου σύμφωνος) έως 5 (απόλυτα σύμφωνος). Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει διάφορες υπο-κλίμακα, όπως η Εσωτερίκευση – Ιδεατό, η Εσωτερίκευση – Άθλημα, η Πίεση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και η Αντίληψη της Κοινωνικής Σύγκρισης. Κάθε υπο-κλίμακα αναλύεται ξεχωριστά για να καθοριστεί η ένταση της κοινωνικοπολιτισμικής επιρροής σε συγκεκριμένες περιοχές της αντίληψης της εμφάνισης. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του βαθμού στον οποίο οι κοινωνικές επιρροές επηρεάζουν την αντίληψη της εμφάνισης και την αυτοεκτίμηση.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος του SATAQ-4 είναι να μετρήσει την επίδραση των κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων στην εικόνα του σώματος και την αντίληψη της εμφάνισης. Το εργαλείο αυτό βοηθά τους ερευνητές και τους κλινικούς επαγγελματίες να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι εξωτερικές επιρροές, όπως τα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επηρεάζουν την αυτοεικόνα και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την εμφάνιση. Η χρήση του SATAQ-4 μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση παρεμβάσεων και προγραμμάτων που στοχεύουν στη μείωση της αρνητικής επίδρασης αυτών των κοινωνικοπολιτισμικών παραγόντων.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του SATAQ-4 γίνεται μέσω της χρήσης τυπικών διαδικασιών ψυχομετρικής αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων συγκεντρώνονται και αναλύονται για να υπολογιστούν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για κάθε υπο-κλίμακα. Η εσωτερική συνέπεια κάθε υπο-κλίμακας αξιολογείται μέσω του δείκτη Cronbach’s alpha, ενώ η δομική εγκυρότητα εξετάζεται μέσω παραγοντικών αναλύσεων. Η βαθμονόμηση επιτρέπει τη διασφάλιση ότι το ερωτηματολόγιο παρέχει αξιόπιστες και έγκυρες μετρήσεις των κοινωνικοπολιτισμικών στάσεων προς την εμφάνιση, διευκολύνοντας τη χρήση του σε ερευνητικά και κλινικά περιβάλλοντα.

 

Βιβλιογραφία

 

Schaefer‚ L. M.‚ Burke‚ N. B.‚ Thompson‚ J. K.‚ Heinberg‚ L. J.‚ Calogero‚ R. M.‚ Bardone-Cone‚ A. M.‚ . . . Swami‚ V. (2013). Development and validation of the Sociocultural Attitudes Towards Appearance Questionnaire-4 (SATAQ- 4). Manuscript under review.