Κλίμακα Πηγών Κοινωνικής Υποστήριξης

 

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της Sources of Social Support Scale περιλαμβάνει την αξιολόγηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων για να προσδιοριστούν οι κύριες πηγές κοινωνικής υποστήριξης και ο ρόλος τους στην ευημερία του ατόμου. Μέσω στατιστικών μεθόδων, όπως η ανάλυση παραγόντων και η αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας, οι ερευνητές μπορούν να εξετάσουν τις διαφορετικές διαστάσεις της κοινωνικής υποστήριξης από διάφορες πηγές. Η ανάλυση μπορεί να αποκαλύψει πώς οι διαφορετικές πηγές υποστήριξης σχετίζονται με άλλες ψυχολογικές και κοινωνικές μεταβλητές, όπως η ψυχική υγεία, η αυτοεκτίμηση και η ποιότητα ζωής.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της Sources of Social Support Scale είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο για την αξιολόγηση των διαφόρων πηγών κοινωνικής υποστήριξης που ένα άτομο αντιλαμβάνεται ότι λαμβάνει. Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει παρεμβάσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής υποστήριξης και στη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής ευημερίας. Η κλίμακα βοηθά τους επαγγελματίες υγείας, τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους εκπαιδευτικούς να εντοπίσουν περιοχές που μπορεί να χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη και να αναπτύξουν στρατηγικές για την ενίσχυση των κοινωνικών δικτύων.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση της Sources of Social Support Scale πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης δεδομένων από μεγάλο και ποικίλο πληθυσμό για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του εργαλείου. Οι διαδικασίες βαθμονόμησης περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας (π.χ., Cronbach’s alpha), της επαναληψιμότητας και της συγκλίνουσας και διακριτικής εγκυρότητας. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, αναπτύσσονται πρότυπα βαθμολογιών που επιτρέπουν την ακριβή ερμηνεία των επιπέδων κοινωνικής υποστήριξης από διάφορες πηγές σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό ή συγκεκριμένες υποομάδες.

 

Βιβλιογραφία

 

  • Barrera, M. (1986). Distinctions between social support concepts, measures, and models. American Journal of Community Psychology, 14(4), 413-445.
  • Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2), 310-357.
  • House, J. S., Umberson, D., & Landis, K. R. (1988). Structures and processes of social support. Annual Review of Sociology, 14, 293-318.
  • Sarason, I. G., Levine, H. M., Basham, R. B., & Sarason, B. R. (1983). Assessing social support: The Social Support Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), 127-139.