Προφορά που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του [SPA-2]

 

Ανάλυση

Η προφορά που αντιλαμβάνεται από τον εαυτό σας, γνωστή και ως “συναισθηματική προφορά” (SPA-2), αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στην επικοινωνία και την αναγνώριση της προφορικής έκφρασης. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο εσείς, ως ομιλητής, αντιλαμβάνεστε την δική σας προφορά. Αυτή η προφορά είναι συνήθως πολύ πιο φυσική και αυθόρμητη σε σύγκριση με την προφορά που αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Εσείς έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στις μικρές διαφορές και τις αποκλίσεις στην έκφρασή σας, που μπορεί να μην είναι τόσο έντονα αντιληπτές από άλλους.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ίναι η επίτευξη μιας πιο ακριβούς και αυθεντικής προφορικής έκφρασης. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνειδητοποίησης των διαφορών μεταξύ του πώς ακούγεται η φωνή μας σε σχέση με το πώς την ακούν οι άλλοι, καθώς και μέσω της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση.

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο SPA-2 αποτελείται από 2 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

Ναι ή Όχι ή Δεν είμαι σίγουρος

 

Βιβλιογραφία

Dovidio‚ J.F.‚ Gluszek‚ A.‚ John‚ M.‚ Ditlmann‚ R.‚ & Lagunes‚ P. (2010). Understanding bias towards Latinos: Discrimination‚ dimensions of difference‚ and experience of exclusion.Journal of Social Issues‚ 66‚ 59-78.

Gluszek‚ A.‚ & Dovidio‚ J.F. (2010). Speaking with a non-native accent: Perceptions of bias‚ communication difficulties‚ and belonging in the United States. Journal of Language andSocial Psychology‚ 29‚ 224-234.

Rivera‚ David Paul. (2012). Microaggressions and Health Outcomes for Latina/o Americans: Understanding the Influences of External ch‎aracteristics and Psychological Resources. Columbia University. Doctoral Dissertation.