Ταχιστοσκοπικό Μπινοκουλαροσκόπιο [SB-30]

 

Συγγραφείς

Α. τσακαλίδου και P. Weiss.

 

Σκοπός

 

Η αξιολόγηση του σεξουαλικού προσανατολισμού ενός ατόμου μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, αλλά σημειώνεται ότι πρέπει να γίνεται με σεβασμό προς την ιδιωτικότητα και την αυτονομία του ατόμου. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση του σεξουαλικού προσανατολισμού ποικίλλουν και μπορεί να συμπεριλαμβάνουν:

Συνεντεύξεις: Συνομιλίες με ειδικούς ψυχολόγους ή ψυχίατρους με εμπειρία σε θέματα σεξουαλικότητας.

Ερωτηματολόγια: Χρήση ερωτηματολογίων που αξιολογούν τις σεξουαλικές προτιμήσεις και εμπειρίες του ατόμου.

Φυσιολογικές μεθόδους: Κάποιες μεθόδους μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τη μέτρηση φυσιολογικών αντιδράσεων, όπως η στύση ή η αντίδραση της καρδιακής συχνότητας, καθώς ατόμα αντιδρούν σε διάφορες στιγμές ομοφυλοφιλικού ή ετεροφυλοφιλικού περιεχομένου.

Αυτοαναφορικά ερωτηματολόγια: Αφορούν την αυτοαναφορά του ατόμου σχετικά με τις προτιμήσεις και τον σεξουαλικό του προσανατολισμό.

Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση του σεξουαλικού προσανατολισμού πρέπει να γίνεται με επαγρύπνηση και σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ιδιωτικότητα του ατόμου. Επιπλέον, η ευαισθησία σχετικά με τα θέματα σεξουαλικότητας είναι ουσιώδης για την αποφυγή διακρίσεων ή παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ατόμου.

 

Σύντομη περιγραφή

 

Η δοκιμασία πραγματοποιείται με ένα ειδικό μηχάνημα που ονομάζεται “ταχιστοκοπικό μπινοκουλαροσκόπιο”. Αυτή η συσκευή επιτρέπει την ταυτόχρονη προβολή δύο διαφορετικών διαφανειών για πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα (76 msec), παρουσιάζοντας 30 διαφορετικούς συνδυασμούς. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, ο εξεταζόμενος δεν προλαβαίνει να διακρίνει το ακριβές περιεχόμενο.

Στις διαφάνειες προβάλλονται εικόνες γυμνών γυναικών και ουδέτερων τοπίων, συνολικά 30 συνδυασμοί. Οι εξεταζόμενοι συνήθως αναφέρουν ότι βλέπουν το φύλο που τους ενδιαφέρει σεξουαλικά. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ομοφυλόφιλοι άνδρες τείνουν να διακρίνουν συχνότερα άνδρες, ενώ οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες παρατηρούν πιο συχνά γυναίκες.

 

Δείγμα

 

Οι στατιστικές πληροφορίες, οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των εξεταζόμενων ομάδων έχουν παρασχεθεί. Σημειώνεται πως αυτά τα αποτελέσματα προς το παρόν προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Η έρευνα για τη μέθοδο θα συνεχιστεί μέχρις ότου καθιερωθούν επίσημες νόρμες.

 

Τρόπος βαθμολόγησης

 

Αν ο υποψήφιος αναφέρει ότι είδε γυναίκα, κερδίζει 2 βαθμούς. Η τάση είναι ότι όσο υψηλότερη είναι η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου, τόσο συχνότερα αναφέρει ότι διακρίνει γυναίκες, υπονοώντας μια πιθανή ετεροφυλοφιλία. Αντιθέτως, με χαμηλότερη βαθμολογία, η τάση είναι να αναφέρει ότι διακρίνει άνδρες, υποδηλώνοντας μια πιθανή ομοφυλοφιλία.

 

Εγκυρότητα

 

Η δήλωση “Συμφωνία με κλινική διάγνωση: r=0,23, p=0,05, N=76” πιθανόν να αναφέρεται σε μια στατιστική ανάλυση, συχνά χρησιμοποιούμενη στην ιατρική έρευνα ή σε πειράματα.

Εδώ είναι ο ερμηνευτικός τρόπος:

r=0,23: Αυτό αναφέρεται στο συντελεστή συσχέτισης (correlation coefficient) μεταξύ δύο μεταβλητών. Σε αυτήν την περίπτωση, η συσχέτιση είναι θετική, και η τιμή είναι 0,23, υποδεικνύοντας μια μικρή σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών.

p=0,05: Αυτό είναι το επίπεδο σημαντικότητας (significance level) του στατιστικού τεστ. Σε αυτήν την περίπτωση, το p-value είναι 0,05, που συνήθως χρησιμεύει ως κατώφλι για να απορριφθεί ή να αποδεχθεί μια υπόθεση. Εάν το p-value είναι μικρότερο από 0,05, συνήθως θεωρείται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση.

N=76: Αυτό αναφέρεται στον συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων ή των στοιχείων στο σύνολο δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 76 παρατηρήσεις.

 

Αξιοπιστία

Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας, όπως μετριέται με τον δείκτη Cronbach’s α, ανέρχεται σε 0,74. Επιπλέον, η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων, εκφραζόμενη με τον συντελεστή Pearson r, είναι 0,66 με επίπεδο σημαντικότητας p=0,01.

 

Κύρια βιβλιογραφική πηγή

Τσακαλίδου, ’Α. (2001). Διαγνωστική μέθοδος σεξουαλικού προσανατολισμού με βάση τον υποκειμενικό χαρακτήρα των ατομικών οπτικών αντιλήψεων.Ψυχολογία,8,89-102.