Ερωτηματολόγιο Πνευματικότητας και Θρησκευτικότητας [ΕΠΘ-15]

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Πνευματικότητας και Θρησκευτικότητας [SpREUK-SF-15] αναπτύχθηκε το 2005 από τον Bussing και τους συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο Witten/Herdecke και αποτελείται από 15 ερωτήσεις απευθυνόμενο σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα.

Στόχος

Βασικός στόχος του ερωτηματολογίου αποτελεί η διερεύνηση των ασθενών με χρόνιες ασθένειες οι οποίοι βασίζονται στην πνευματικότητα ως πηγή αντιμετώπισης της ασθένειας. Επομένως, το SpREUK-SF-15, δημιουργήθηκε με σκοπό να μελετήσει το βαθμό πνευματικότητας και θρησκευτικότητας στους συγκεκριμένους ασθενείς.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι ερωτήσεις του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία αφορά την πρόθεση των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε μία πνευματική/θρησκευτική πηγή που μπορεί να είναι επωφελής για την αντιμετώπιση της ασθένειάς τους. Αναφορικά με τη δεύτερη κατηγορία, συνδέεται με την εμπιστοσύνη των ασθενών στη θρησκευτική πηγή, ενώ η τελευταία περίπτωση αφορά την ικανοποίηση από τη ζωή.

Στατιστική Ανάλυση

Μετά την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου, εξάγεται μία συνολική βαθμολογία από την οποία διαπιστώνεται αν ένας ασθενής βασίζεται στην πνευματικότητα για να αντιμετωπίσει την ασθένεια του. Ειδικότερα, όσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο βαθμός πνευματικότητας/θρησκευτικότητας των ασθενών.

Αξιοπιστία και Εγκυρότητα  

Το Ερωτηματολόγιο [SpREUK-SF-15] διακατέχεται από εγκυρότητα στο να μετρά αποτελεσματικά τη θρησκευτικότητα/Πνευματικότητα των ασθενών με χρόνια νοσήματα. Επίσης, σχετικά με την αξιοπιστία, ο δείκτης Cronbach’s  κυμαίνεται από 0,86 έως 0,91

Βιβλιογραφία

Büssing, A., Ostermann, T., & Matthiessen, P. F. (2005). Role of religion and spirituality in medical patients: confirmatory results with the SpREUK questionnaire. Health and quality of life outcomes, 3(1), 1-10.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Ερωτηματολόγιο Πνευματικότητας και Θρησκευτικότητας, Ασθενείς