Απογραφή ενεργοποίησης συζύγου (SEI)

 

 

Περιγραφή

 

Η Απογραφή Ενεργοποίησης Συζύγου (Spouse Enabling Inventory – SEI) είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί τις συμπεριφορές ενεργοποίησης (enabling behaviors) ενός συζύγου ή συντρόφου απέναντι σε έναν σύντροφο με εθιστικές ή προβληματικές συμπεριφορές, όπως η χρήση ουσιών, ο τζόγος ή άλλες καταστροφικές συνήθειες. Η ενεργοποίηση αναφέρεται στις ενέργειες ή τη στάση του ατόμου που, αν και συχνά γίνονται με καλή πρόθεση, διευκολύνουν ή επιτρέπουν τη συνέχιση της προβληματικής συμπεριφοράς του άλλου ατόμου.

 

Ανάλυση

 

Η Απογραφή Ενεργοποίησης Συζύγου περιλαμβάνει διάφορες ερωτήσεις που καλύπτουν τις εξής διαστάσεις:

Συναισθηματική Υποστήριξη: Ερωτήσεις που εξετάζουν κατά πόσο ο σύζυγος προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη που μπορεί να ενισχύει την προβληματική συμπεριφορά.

Υλική Υποστήριξη: Αξιολόγηση της παροχής οικονομικής ή άλλης υλικής βοήθειας που μπορεί να διευκολύνει τη συνέχιση της προβληματικής συμπεριφοράς.

Ανοχή και Δικαιολογίες: Ερωτήσεις σχετικά με την τάση του συζύγου να ανέχεται ή να δικαιολογεί την προβληματική συμπεριφορά του συντρόφου.

Προσπάθειες Ελέγχου: Αξιολόγηση των προσπαθειών του συζύγου να ελέγξει ή να περιορίσει τη συμπεριφορά του συντρόφου με τρόπους που ενδέχεται να είναι αναποτελεσματικοί ή επιβλαβείς.

Κοινωνικές Συνέπειες: Ερωτήσεις που εξετάζουν πώς οι συμπεριφορές του συζύγου επηρεάζουν τις κοινωνικές σχέσεις και τη δυναμική της οικογένειας.

 

Στόχος

 

Οι κύριοι στόχοι της Απογραφής Ενεργοποίησης Συζύγου είναι:

Αξιολόγηση των Ενεργοποιητικών Συμπεριφορών: Να εντοπίσει και να αξιολογήσει τις συμπεριφορές ενεργοποίησης του συζύγου που μπορεί να συμβάλλουν στη συνέχιση της προβληματικής συμπεριφοράς του συντρόφου.

Ενημέρωση και Εκπαίδευση: Να βοηθήσει τους συζύγους να κατανοήσουν πώς οι πράξεις τους μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση και να τους εκπαιδεύσει για πιο αποτελεσματικούς τρόπους υποστήριξης.

Καθοδήγηση Θεραπευτικών Παρεμβάσεων: Να παρέχει δεδομένα για την ανάπτυξη και την προσαρμογή παρεμβάσεων που στοχεύουν στη μείωση των ενεργοποιητικών συμπεριφορών και στην προώθηση της θετικής αλλαγής.

Παρακολούθηση της Προόδου: Να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της προόδου των συζύγων και των συντρόφων κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή της παρέμβασης.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση της Απογραφής Ενεργοποίησης Συζύγου γίνεται με βάση τις απαντήσεις του συζύγου σε κάθε ερώτηση, οι οποίες συνήθως αξιολογούνται σε μια κλίμακα Likert (π.χ., από το “Ποτέ” έως το “Πάντα”). Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα των απαντήσεων στις ερωτήσεις που σχετίζονται με κάθε διάσταση. Οι βαθμολογίες χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί η συχνότητα και η ένταση των ενεργοποιητικών συμπεριφορών του συζύγου.

 

Βιβλιογραφία

 

Beattie, M. Codependent No More: How to Stop Controlling Others and Start Caring for Yourself. Hazelden Publishing. 1986.

Subby, R. Co-Dependency: An Emerging Issue. ERIC Clearinghouse on Counseling and Personnel Services. 1984.

Whitfield, C.L. Co-Dependence: Healing the Human Condition. Health Communications, Inc. 1991.

Wegscheider-Cruse, S. Another Chance: Hope and Health for the Alcoholic Family. Science and Behavior Books. 1981.