Κοινωνικές διατάξεις στο πλαίσιο άσκησης [SPTES-48]

 

 

 

Ανάλυση

Οι κοινωνικές διατάξεις είναι κανόνες ή κανονισμοί που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι πρέπει να συμπεριφέρονται ή να αλληλεπιδρούν σε κοινωνικά περιβάλλοντα. Αυτές οι διατάξεις μπορεί να είναι περίπλοκες και να ποικίλλουν ανάλογα με τον πολιτισμό, τη νομοθεσία και τις κοινωνικές πρακτικές ενός συγκεκριμένου τόπου.

Κάποια παραδείγματα κοινωνικών διατάξεων που μπορεί να αφορούν την άσκηση περιλαμβάνουν:

  1. Κανόνες Συμπεριφοράς: Ορισμένες δραστηριότητες ή συμπεριφορές μπορεί να θεωρούνται απαράδεκτες ή ακατάλληλες σε συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα.
  2. Δεοντολογικοί Κώδικες: Σε ορισμένες επαγγελματικές ή εργασιακές κοινότητες υπάρχουν δεοντολογικοί κώδικες που καθορίζουν τον επιθυμητό τρόπο συμπεριφοράς ή ενέργειας.
  3. Κανόνες Σχέσεων: Σε κοινωνικές ομάδες, όπως οικογένειες ή φιλίες, μπορεί να υπάρχουν κανόνες που διέπουν τις αλληλεπιδράσεις και τις σχέσεις μεταξύ των μελών.
  4. Νομικές Υποχρεώσεις: Ορισμένες κοινωνικές διατάξεις είναι θεσμοθετημένες από το νόμο και περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που διέπουν την συμπεριφορά και τις δραστηριότητες των ατόμων.

Ανάλογα με το πλαίσιο της άσκησης που σκέφτεστε, οι κοινωνικές διατάξεις θα μπορούσαν να διαφέρουν. Παρακαλώ δώστε μου περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο πλαίσιο άσκησης, ώστε να μπορέσω να παρέχω πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

 

Στόχος

Καταλαβαίνω, ο στόχος της άσκησης μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις κοινωνικές διατάξεις που εφαρμόζονται. Ανάλογα με τον στόχο της άσκησης, οι κοινωνικές διατάξεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

  1. Ασφάλεια και Ευημερία: Σε περιβάλλοντα όπου ο στόχος είναι η προστασία της ασφάλειας και της ευημερίας των ατόμων, οι κοινωνικές διατάξεις μπορεί να επικεντρώνονται στην αποφυγή κινδύνων και την προστασία από βλαβερές συμπεριφορές.
  2. Κοινωνική Δικαιοσύνη: Σε περιβάλλοντα όπου ο στόχος είναι η προώθηση της ισότητας και της δικαιοσύνης, οι κοινωνικές διατάξεις μπορεί να επικεντρώνονται στην αποφυγή διακρίσεων και στην προώθηση της ισότιμης μεταχείρισης όλων των ατόμων.
  3. Επικοινωνία και Συνεργασία: Σε περιβάλλοντα όπου ο στόχος είναι η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ ατόμων, οι κοινωνικές διατάξεις μπορεί να επικεντρώνονται στην ευγένεια, την αμοιβαία σεβαστή συμπεριφορά και την ανοικτή επικοινωνία.
  4. Κοινοτική Συμμετοχή: Σε περιβάλλοντα όπου ο στόχος είναι η συμμετοχή και η συνεισφορά των μελών στην κοινότητα, οι κοινωνικές διατάξεις μπορεί να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη αλληλούχιστων σχέσεων και την ενίσχυση του αίσθηματος κοινότητας.

Αν μπορείτε να παρέχετε περισσότερες λεπτομέρειες για τον στόχο της άσκησης, μπορώ να παρέχω πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές διατάξεις που θα ήταν σχετικές.

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο SPTES-48 αποτελείται από 48 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:  1-διαφωνώ απόλυτα, 2- διαφωνώ, 3- συμφωνώ, 4- συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Watson‚ Jocelyn. Dawn. (2004. University of Saskatchewan. ma‎ster of Science Thesis.

Watson‚ J. D.‚ Spink‚ K. S.‚ Wilson‚ K. S.‚ Bruner‚ M. W.‚ & Bostick‚ J. M. (October 2003). Social support in the group exercise setting: Testing the fit of Weiss’s (1974) Model of Social Provisions. Paper presented at the Annual Meeting of the Canadian Society for the Psychology of Sport and Physical Activity‚ Hamilton‚ Ontario‚ Canada.

Cutrona‚ C. E.‚ & Russell‚ D. W. (1990). Type of social support and specific stress: Toward a Theory of Optimal Matching. In B. R. Sarason‚ I. G. Sarason‚ & G. R. 78 Pierce (Eds.)‚ Social support: An interactional view (pp. 319-366). New York: John Wiley & Sons‚ Inc.

Cutrona‚ C. E.‚ & Russell‚ D. W. (1987). The provisions of social relationships and adaptation to stress. In W. H. Jones & D. Perlman (Eds.)‚ Advances in personal relationships (Vol. 1‚ pp. 37-67). Greenwich‚ CT: JAI Press Inc.

Weiss‚ R. (1974). The provisions of social relationships. In Z. Rubin (Ed.)‚ Doing unto others (pp. 17-26). Englewood Cliffs‚ NJ: Prentice Hall.

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!