Μελέτη για τη Θετική Ανάπτυξη των Νέων: Κλίμακα Συμμετοχής στο Σχολείο [SPYDSES-15]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Μελέτη για τη Θετική Ανάπτυξη των Νέων: Κλίμακα Συμμετοχής στο Σχολείο είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επιπέδου συμμετοχής των νέων στο σχολείο και την αξιολόγηση της θετικής ανάπτυξής τους σε αυτό το περιβάλλον. Η κλίμακα συχνά χρησιμοποιείται σε ερευνητικές μελέτες ή εκπαιδευτικά προγράμματα για να κατανοηθεί και να βελτιωθεί η σχολική συμμετοχή των νέων και η ευημερία τους. Περιλαμβάνει συνήθως μια σειρά από ερωτήσεις ή κατηγορίες που αξιολογούν τη σχολική συμμετοχή, την ενσυναίσθηση με το σχολείο, την εκπαιδευτική αυτονομία και άλλες σχετικές πτυχές.

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει τη σχολική συμμετοχή των νέων και τον τρόπο με τον οποίο αυτή συσχετίζεται με την θετική ανάπτυξή τους. Με αυτόν τον τρόπο, η μελέτη προσφέρει δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των περιβαλλόντων που επηρεάζουν τη θετική ανάπτυξη των νέων στο σχολείο.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα SPYDSES-15 αποτελείται από 15 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται ορισμένα σε μια κλίμακα από το 0 έως το 3 με το 0=Συνήθως και το 3=ποτέ και ορισμένα σε μια κλίμακα από το 0 έως το 3 με το 0=Συμφωνώ απόλυτα και το 3= Διαφωνώ έντονα για άλλα.

 

 

Βιβλιογραφία

Jelicic, h., bobek, d. l., phelps, e., lerner, r. m., and lerner, J. v. (2007). using positive youth development to predict contribution and risk behaviors in early adolescence: findings from the first two waves of the 4-h study of positive youth development. International Journal of Behavior Development, 31(3), 263–273.

leffert, n., benson, p. l., Scales, p. c., Sharma, a. r., drake, d. r., and blyth, d. a. (1998). developmental assets: measurement and prediction of risk behaviors among adolescents. Applied Developmental Science, 2(4), 209–230.

lerner, r. m., lerner, J. v., phelps, e., et al. (2008). The positive development of youth technical report: the 4-H study of positive youth development. Report of the findings from the first four waves of data collection. retrieved october 1, 2009, from http://ase.tufts.edu/iaryd/documents/4hStudyannualreport2008.pdf.

li, y., bebiroglu, n., phelps, e., lerner, r. m., and lerner, J. v. (2008). out-of-school-time activity participation, school engagement and positive youth development: findings from the 4-h study of positive youth development. Journal of Youth Development, 3(3), doi: 080303fa001. http://data. memberclicks.com/site/nae4a/Jyd_09080303_final.pdf.

Theokas, c., almerigi, J., lerner, r. m., dowling, e. m., benson, p. l., Scales, p. c., and von eye, a. (2005). conceptualizing and modeling individual and ecological asset components of thriving in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 25, 113–143.

Jelicic, h., bobek, d. l., phelps, e., lerner, r. m., and lerner, J. v. (2007). using positive youth development to predict contribution and risk behaviors in early adolescence: findings from the first two waves of the 4-h study of positive youth development. International Journal of Behavior Development, 31(3), 263–273.

leffert, n., benson, p. l., Scales, p. c., Sharma, a. r., drake, d. r., and blyth, d. a. (1998). developmental assets: measurement and prediction of risk behaviors among adolescents. Applied Developmental Science, 2(4), 209–230.

lerner, r. m., lerner, J. v., phelps, e., et al. (2008). The positive development of youth technical report: the 4-H study of positive youth development. Report of the findings from the first four waves of data collection. retrieved october 1, 2009, from http://ase.tufts.edu/iaryd/documents/4hStudyannualreport2008.pdf.

li, y., bebiroglu, n., phelps, e., lerner, r. m., and lerner, J. v. (2008). out-of-school-time activity participation, school engagement and positive youth development: findings from the 4-h study of positive youth development. Journal of Youth Development, 3(3), doi: 080303fa001. http://data. memberclicks.com/site/nae4a/Jyd_09080303_final.pdf.

Theokas, c., almerigi, J., lerner, r. m., dowling, e. m., benson, p. l., Scales, p. c., and von eye, a. (2005). conceptualizing and modeling individual and ecological asset components of thriving in early adolescence. Journal of Early Adolescence, 25, 113–143.