Κλίμακα Συμβολικού Ρατσισμού [SRS-7]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Συμβολικού Ρατσισμού (Symbolic Racism Scale – SRS-7) είναι ένα εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιείται στην ψυχολογική έρευνα για να αξιολογήσει τις στάσεις και τις πεποιθήσεις που σχετίζονται με τον ρατσισμό. Αυτή η κλίμακα αναπτύχθηκε από τους David Sears και Donald Kinder το 1981 και έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε πολλές μελέτες στον τομέα της κοινωνικής ψυχολογίας. Η SRS-7 αξιολογεί τις στάσεις ανθρώπων προς τους ανθρώπους διαφορετικής εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, συγκεκριμένα εστιάζοντας στις διακρίσεις και την αντίσταση προς πολιτικές που στοχεύουν στη μείωση των διακρίσεων. Τα στοιχεία που μετρώνται περιλαμβάνουν τις πεποιθήσεις για την ισότητα των ευκαιριών, την προνομιούχα θέση των λευκών στην κοινωνία, και τις αντιλήψεις για την αιτία των διακρίσεων.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει τις συμβολικές μορφές ρατσισμού ή προκαταλήψεων που ενδέχεται να υπάρχουν σε ένα άτομο. Ο στόχος είναι να κατανοήσουμε πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται και αντιδρούν σε θέματα που σχετίζονται με τη διαφορετική εθνική ή εθνοτική καταγωγή, καθώς και πώς αντιμετωπίζουν τις προτάσεις για πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των διακρίσεων. Με άλλα λόγια, ο στόχος είναι να μετρήσουμε τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις που έχουν τα άτομα σχετικά με τον ρατσισμό και την ισότητα των ευκαιριών με βάση την εθνική ή εθνοτική καταγωγή. Μέσω αυτού του εργαλείου, οι ερευνητές μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις δυνατές προκαταλήψεις και τις στάσεις που μπορεί να υπάρχουν σε ένα δείγμα πληθυσμού ή σε μια συγκεκριμένη κοινότητα.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα SRS-7 αποτελείται από 7 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

(1) Συμφωνώ απόλυτα, (2) Εν μέρει συμφωνώ, (3) Κάπως διαφωνώ, (4) Διαφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Henry‚ P. J.‚ & Sears‚ D. O. (2002).

Political Psychology‚ 23(2)‚ 253-283.

Sears‚ D. O.‚ & Henry‚ P. J. (2003). The origins of symbolic racism. Journal of Personality and Social Psychology‚ 85‚ 259-275.

Sears‚ D. O.‚ & Henry‚ P. J. (2005). Over thirty years later: A contemporary look at symbolic racism. In M. P. Zanna (Ed.)‚ Advances in Experimental Social Psychology (Vol. 37‚ pp. 95-150). San Diego‚ CA: Elsevier Academic.