Κλίμακα Κατάσταση Εχθρότητας [SHOS-5]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το State Hostility Scale (SHOS) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του επιπέδου εχθρότητας που βιώνει ένα άτομο σε ένα συγκεκριμένο κράτος. Είναι ένα αυτο-αναφορικό μέτρο που αξιολογεί τη σοβαρότητα των εχθρικών συναισθημάτων ενός ατόμου προς ένα συγκεκριμένο κράτος, όπως μια χώρα, μια περιοχή ή μια πόλη. Το SHOS αναπτύχθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σάντα Μπάρμπαρα, και βασίζεται σε μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της αντιληπτής παρουσίας κινδύνου και απειλής, του βαθμού της αντιληπτής εχθρικότητας και του επιπέδου της αντιληπτής κοινωνικής απόστασης.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει το επίπεδο εχθρότητας που βιώνει ένα άτομο σε ένα συγκεκριμένο κράτος.

 

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα SHOS-5 αποτελείται από 5 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: 1=Πολύ Διαφωνώ, 2=Διαφωνώ, 3=Ούτε Διαφωνώ, 4=Συμφωνώ, 5=Πολύ Συμφωνώ

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το SHOS είναι ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει εισαγωγή στη φύση της εχθρικότητας προς το κράτος και τις επιπτώσεις της σε άτομα και ομάδες.

 

Βιβλιογραφία

Anderson‚ C.A‚ Deuser‚ W.E.‚ DeNeve‚ K. (1995). Hot temperatures‚ hostile affect‚ hostile cognition‚ and arousal: Tests of a general model of affective aggression. Personality and Social Psychology Bulletin‚ 21‚ 434-448.

 

Anderson‚ C.A.‚ & Morrow‚ M. (1995). Competitive aggression without interaction: Effects of competitive versus cooperative instructions on aggressive behavior in video games. Personality and Social Psychology Bulletin‚ 21‚ 1020-1030.

 

Anderson‚ C.A.‚ Anderson‚ K.B.‚ & Deuser‚ W.E. (1996). Examining an affective aggression framework: Weapon and temperature effects on aggressive thoughts‚ affect‚ and attitudes. Personality and Social Psychology Bulletin‚ 22‚ 366-376.

 

Anderson‚ C.A. (1997). Effects of violent movies and trait irritability on hostile feelings and aggressive thoughts.  Aggressive Behavior‚ 23‚ 161-178.

 

Anderson‚ K.B.‚ Anderson‚ C.A.‚ Dill‚ K.E.‚ & Deuser‚ W.E. (1998). The interactive relations between trait hostility‚ pain‚ and aggressive thoughts. Aggressive Behavior‚ 24‚ 161-171.

 

Anderson‚ C.A.‚ & Anderson‚ K.B. (1998). Temperature and aggression: Paradox‚ controversy‚ and a (Fairly) clear picture. Chapter in R. Geen & E. Donnerstein (Eds.) Human aggression: Theories‚ research‚ and implications for social policy. (pp. 247-298). San Diego‚ CA: Academic Press.

 

Lindsay‚ J.J.‚ & Anderson‚ C.A. (2000). From Antecedent Conditions to Violent Actions: A General Affective Aggression Model. Personality and Social Psychology Bulletin‚ 26‚ 533-547

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!