Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Άγχους [STAI-40]

 

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης του Άγχους (State Trait Anxiety Inventory [STAI-40]) δημιουργήθηκε από τους Spielberger, Gorsuch & Lushene, το 1983 για να καταγράψει τα επίπεδα του άγχους μέσω ερωτήσεων κλειστού τύπου.

Στόχος Ερωτηματολογίου

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αξιολογήσει το άγχος από δυο διαφορετικές οπτικές. Η πρώτη οπτική μελετάει το άγχος ως μια κατάσταση και η άλλη οπτική μελετάει το άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας μέσω 40 προτάσεων αυτοαναφοράς.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το ερωτηματολόγιο State Trait Anxiety Inventory είναι ένα γενικό εργαλείο αξιολόγησης του άγχους το οποίο αποτελείται συνολικά από 40 ερωτήσεις και αποτελείται από δυο υποκλίμακες. Η πρώτη υποκλίμακα μελετάει την συναισθηματική κατάσταση του ατόμου κατά την χρονική στιγμή συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου (A-State), δηλαδή το παροδικό άγχος και αποτελείται από 20 ερωτήσεις και η δεύτερη υποκλίμακα μελετάει τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου γενικά, δηλαδή το μόνιμο άγχος ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας (A-Trait). Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις μέσω μιας κλίμακας 4-διαβαθμίσεων τύπου Likert από το 1 (Καθόλου) έως το 4 (Πάρα πολύ).

Στατιστική Ανάλυση

Το ερωτηματολόγιο εξάγει μια βαθμολογία για κάθε υποκλίμακα, η οποία προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους ερωτήσεων και έναν δείκτη εκτίμησης του Άγχους ως άθροισμα όλων των απαντήσεων. Η βαθμολογία κάθε κλίμακας κυμαίνεται από 20 έως 80 ενώ ο δείκτης εκτίμησης του άγχους κυμαίνεται από 40 έως 160. Το άγχος είναι ανάλογο του σκορ, δηλαδή όσο μεγαλύτερο το σκορ σε κάθε υποκλίμακα τόσο μεγαλύτερο είναι το παροδικό ή το μόνιμο άγχος.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το ερωτηματολόγιο έχει μεταφραστεί και προσαρμοστεί στα Ελληνικά από τους Λιάκος Α., & Γιαννίτση Σ. (1984) αλλά ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας έγινε αργότερα από τους Αναγνωστοπούλου & Κιοσέογλου το 2002. Οι υποκλίμακες A-State και Α-Trait παρουσιάζουν εξαιρετική εσωτερική συνέπεια με συντελεστές Cronbach’s a 0.938 και 0.905 αντίστοιχα.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Spielberger C.D. , Gorsuch R. L., Lushene R. E.,

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Λιάκος Α., & Γιαννίτση Σ.

Spielberger, C. D. (2010). State‐Trait anxiety inventory. The Corsini encyclopedia of psychology, 1-1.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Προσωπικότητα