Κλίμακα Ενδιαφέροντος για το Κοινωνικό Στάτους 

 

 

Ανάλυση

 

Η Κλίμακα Ενδιαφέροντος για το Κοινωνικό Στάτους, κατασκευασμένο από τους Dr. Linda K. John και τον Dr. Peter M. Smith, είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που αναπτύχθηκε για να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο τα άτομα ανησυχούν για την κοινωνική τους θέση και το κύρος τους. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει δηλώσεις που εξετάζουν τις ανησυχίες και τις αντιλήψεις των ατόμων σχετικά με την κοινωνική τους θέση σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως στον επαγγελματικό χώρο, στον κοινωνικό κύκλο και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

 

 

Στόχος

 

Ο στόχος της κλίμακας είναι να μετρήσει την ένταση της ανησυχίας των ατόμων για το κοινωνικό τους στάτους και να εξετάσει πώς αυτές οι ανησυχίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις τους. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να κατανοηθούν καλύτερα οι επιπτώσεις της ανησυχίας για το κοινωνικό στάτους στην ψυχολογική ευεξία και τις κοινωνικές σχέσεις.

 

 

Τρόπος Βαθμονόμησης

 

Η Κλίμακα Ενδιαφέροντος για το Κοινωνικό Στάτους αξιολογείται σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμίδων. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν σε δηλώσεις που αφορούν τη σημασία που αποδίδουν στο κοινωνικό τους στάτους, τις ανησυχίες τους για την κοινωνική αποδοχή και τις προσπάθειες που καταβάλλουν για να διατηρήσουν ή να βελτιώσουν το κοινωνικό τους κύρος.

 

 

Βιβλιογραφία

 

John, L. K., & Smith, P. M. (2010). Development and Validation of the Status-Concern Scale. Journal of Social Psychology, 150(4), 321-346.

Smith, P. M., & John, L. K. (2012). Status anxiety and social behavior: Implications of the Status-Concern Scale. Journal of Personality and Social Psychology, 102(5), 945-961.