Κλίμακα Στίγματος της Επιληψίας [ΚΣΕ-5]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Στίγματος της Επιληψίας (Stigma Scale Of Epilepsy [SSE-5]) είναι μια κλίμακα 5 ερωτήσεων που περιέχουν  24 στοιχεία, τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε για να αξιολογήσει τις απόψεις και τις τυχόν παρερμηνεύσεις των ατόμων χωρίς επιληψία για την επιληψία. Σχεδιάστηκε από τον Fernandes και τους συνεργάτες του το 2007.

Στόχος Κλίμακας

Η συγκεκριμένη Κλίμακα είχε σχεδιαστεί με σκοπό να μετρήσει τις απόψεις των ανθρώπων χωρίς επιληψία απέναντί σε αυτούς που έχουν επιληψία αλλά και για να διερευνήσει το στίγμα της επιληψίας στην γενικότητα μέσα από τις αντιλήψεις των ανθρώπων που δεν έχουν προσωπική επαφή με την επιληψία. Η SSE-5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ποσοτικών δεδομένων σχετικά με το μέγεθος της αντίληψης του στίγματος της επιληψίας στη δική μας κοινωνία μας

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα Στίγματος της Επιληψίας, περιέχει ερωτήσεις σχετικά με την αντίληψη της επιληψίας στην κοινότητα και οι βαθμολογίες παρουσιάζουν το επίπεδο του στίγματος που αντιλαμβάνεται κάθε άτομο. Για την δημιουργία της κλίμακας ζητήθηκε από τα άτομα να δηλώσουν την καταλληλότερη κατηγορία απαντήσεων για κάθε στοιχείο, σημειώνοντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κατηγορία (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=πολύ, 4=πλήρως). Οι βαθμολογίες του SSE κυμαίνονται από 0 (καθόλου στίγμα) έως 100 (μέγιστο στίγμα) και είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ερωτήσεων που απαντήθηκαν. Περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με τα  προσωπικά δεδομένα (ηλικία, επάγγελμα, φύλο, θρησκεία, σχολική βαθμίδα, κοινωνικοοικονομική κατάσταση) και μία ερώτηση που αφορά μόνο τα άτομα με επιληψία, καθώς αναφέρεται σε χαρακτηριστικά της κατάστασής τους, όπως η ηλικία κατά την έναρξη των κρίσεων, ο τύπος της κρίσης και η φαρμακευτική αγωγή. 

Στατιστική Ανάλυση

Για την ανάλυση των απαντήσεων των  υποκειμένων χρησιμοποιήθηκε  κλίμακα Likert από το 1 έως το 4 (εύρος έως απόλυτα), η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της γενικής βαθμολογίας της SSE-5. Μέσα από την ανάλυση για ην δημιουργία της κλίμακάς αυτής, ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση (SD) της συνολικής βαθμολογίες στίγματος που προέκυψαν με την κλίμακα στίγματος ήταν οι εξής: 46, SD=18,22 για τους ασθενείς και  SD=13,25 για την κοινότητα.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η SSE-5 έχει ικανοποιητική εγκυρότητα περιεχομένου και υψηλή εσωτερική συνοχή. Επιτρέπει την ποσοτικοποίηση της αντίληψης του στίγματος αναφορικά με την επιληψία,  από τους ασθενείς και γενικά για άλλους ανθρώπους.  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρεμβατικές μελέτες, όπως εκστρατεία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών πτυχών του στίγματος σχετικά με την επιληψία. Η SSE είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί και προσφέρει νέες προοπτικές στη μελέτη του στίγματος της  επιληψίας, καθώς επιτρέπει την αντικειμενική ποσοτικοποίηση του θέματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση εκστρατειών παρέμβασης και τη διαπολιτισμική αξιολόγηση πάνω στο θέμα αυτό.

Βιβλιογραφία

Fernandes, P. T., Salgado, P. C., Noronha, A. L., Sander, J. W., & Li, L. M. (2007). Stigma scale of epilepsy: validation process. Arquivos de Neuro-psiquiatria, 65, 35-42.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis. 

Tags: Στίγμα, Επιληψία