Κλίμακα Ανάπτυξης Σχετιζόμενης με το Άγχος [SRGS-50]

Ανάλυση Κλίμακας

 

Η Κλίμακα Ανάπτυξης Σχετιζόμενης με το Άγχος (Stress-related Growth Scale) είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να αξιολογεί τις θετικές αλλαγές και την προσωπική ανάπτυξη που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων. Η κλίμακα περιλαμβάνει μια σειρά από ερωτήσεις που εξετάζουν διάφορες πτυχές της ανάπτυξης, όπως η ενίσχυση της αυτογνωσίας, η βελτίωση των σχέσεων με άλλους, η αυξημένη ανθεκτικότητα και η αναδιαμόρφωση των αξιών και των προτεραιοτήτων ζωής.

 

Στόχος 

 

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο για την αξιολόγηση των θετικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει το άγχος στην προσωπική ανάπτυξη των ατόμων. Αυτό το εργαλείο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για ερευνητές, ψυχολόγους, συμβούλους και άλλους επαγγελματίες υγείας, καθώς τους επιτρέπει να κατανοήσουν τις δυνατότητες για ανάπτυξη και ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσω της αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

 

Η Κλίμακα SRGS-50 αποτελείται από 50 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται με τα εξής:

0=Καθόλου 

1=Κάπως

2=Πάρα πολύ

 

Βιβλιογραφία 

 

Park‚ C. L.‚ Cohen‚ L. H.‚ & Murch‚ R. L. (1996). Assessment and prediction of stress-related growth. Journal of Personality‚ 64(1)‚ 71–105.

Armeli‚ Stephen.‚ Gunthert‚ K. C.‚ Cohen‚ L.H. (2001). Stressor Appraisals‚ Coping‚ and Post-Event Outcomes: The Dimensionality and Antecedents of Stress-Related Growth. Journal of Social and Clinical Psychology‚ 20(3)‚ 366-395.

Park‚ C. L.‚ Cohen‚ L. H.‚ (2004). Stress-Related Growth: predictors of occurrence and correlates with psychological adjustment. Journal of Social and Clinical Psychology‚ 23(2)‚ 195-215

Roesch‚ Scott C.‚ Rowley‚ Anthony A. & Vaughn‚ Allison A. (2004). On the Dimensionality of the Stress-Related Growth Scale: One‚ Three‚ or Seven Factors? Journal of Personality Assessment‚ 82(3)‚ 281-290

Park‚ Cohen‚ & Murch‚ (1996). Stress-related growth Scale. In: Simmons C. A.‚ Lehmann P. (eds). Tools for strengths-based assessment and evaluation‚ New York‚ NY: Springer‚ pp. 251-253. (2013).