Στρεσογόνα Γεγονότα Ζωής—Μελέτη Ανάπτυξης Νέων του Rochester [SLERYDS-8]

 

Ανάλυση

Η μελέτη “Στρεσογόνα Γεγονότα Ζωής—Μελέτη Ανάπτυξης Νέων του Rochester” είναι μια ερευνητική πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για να καταγράψει και να αναλύσει τις επιπτώσεις των στρεσογόνων γεγονότων στη ζωή των νέων ατόμων. Αυτή η μελέτη περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με διάφορα γεγονότα και καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν άγχος και πίεση στους νέους, όπως η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, οι γονικές διαφωνίες ή το διαζύγιο, τα ακαδημαϊκά προβλήματα, και οι συγκρούσεις με συνομηλίκους.

 

Στόχος

Ο στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι να κατανοήσει καλύτερα τις επιπτώσεις των στρεσογόνων γεγονότων στην ανάπτυξη των νέων και να αναπτύξει στρατηγικές για την υποστήριξή τους. Μέσα από τη μελέτη αυτή, οι ερευνητές επιδιώκουν να εντοπίσουν τα βασικά γεγονότα και τις καταστάσεις που προκαλούν άγχος στους νέους και να κατανοήσουν πώς αυτά τα γεγονότα επηρεάζουν την ψυχολογική τους ευημερία και την κοινωνική τους προσαρμογή.

 

Βαθμονόμηση

Το Ερωτηματολόγιο SLERYDS-8 αποτελείται από 8 στοιχεία τα οποία βαθμολογούνται στα εξής:

1=Όχι

2=Ναι

 

Βιβλιογραφία

Stern SB‚ Smith CA. Family processes and delinquency in an ecological context. Social Service Review 1995;69:703-731.

Thornberry TP‚ Krohn MD‚ Lizotte AJ‚ Smith CA‚ Tobin K. Gangs and delinquency in developmental perspective. New York: Cambridge University Press‚ 2003.