Ερωτηματολόγιο Στρες και Τραυματισμού για Εργάτες στην Κατασκευή [SICWQ-47]

 

 

Ανάλυση

Αυτό το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 47 ερωτήσεις που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις των εργασιακών καθηκόντων του αντιπροσώπου, τους οργανωσιακούς παράγοντες στρες που μπορεί να αντιμετωπίζει, καθώς και την έκθεσή του ή την προστασία του από στρες που σχετίζονται με την εργασία. Συγκεντρώνει επίσης πληροφορίες σχετικά με ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα, τραυματισμούς και περιστατικά κοντά στο να συμβεί ατύχημα. Βασίζεται σε ένα μοντέλο στρες-τραυματισμό και έχει χρησιμοποιηθεί για να εξετάσει εάν οι παράγοντες εργασιακού στρες μπορούν να σχετίζονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω των διαμεσολαβητικών επιπτώσεων των ψυχολογικών ή σωματικών συμπτωμάτων/κοπώσεων, με αυτοαναφερόμενους τραυματισμούς ή περιστατικά κοντά στο να συμβεί ατύχημα.

 

 

Σκοπός

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για να αξιολογηθεί εάν υπάρχει σχέση μεταξύ των αυτοαναφερόμενων απαιτήσεων των εργασιακών καθηκόντων, των οργανωσιακών παραγόντων στρες, των ψυχολογικών και σωματικών συμπτωμάτων, και τραυματισμών ή περιστατικών κοντά στο να συμβεί ατύχημα στην εργασία.

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο SICWQ-47 αποτελείται από 47 ερωτήματα τα οποία βαθμολογούνται στα εξής: Ποτέ, Πάντα.

 

 

 

Βιβλιογραφία

Goldenhar, L. M., Williams, L. J., & Swanson, N. G. (2003). Modelling relationships between job stressors and injury and near-miss outcomes for construction labourers. Work & Stress, 17, 218-240.