ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση των SAIS περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ψυχομετρικής αξιοπιστίας και εγκυρότητας του εργαλείου. Η εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων εξετάζεται μέσω του δείκτη Cronbach’s alpha για να διασφαλιστεί η συνοχή των απαντήσεων. Η αξιοπιστία επαναληψιμότητας (test-retest reliability) αξιολογείται μέσω μετρήσεων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για να διαπιστωθεί η σταθερότητα των απαντήσεων. Η εγκυρότητα του εργαλείου εξετάζεται μέσω συγκριτικών μελετών με άλλα μέτρα ψυχολογικής και συναισθηματικής κατάστασης και μέσω αναλύσεων παραγόντων για την επιβεβαίωση της δομής των κλιμάκων.

 

Στόχος

 

Ο στόχος των SAIS είναι να παρέχουν ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο για την αξιολόγηση της επιδίωξης αποφυγής της κατωτερότητας στα άτομα. Το εργαλείο αυτό είναι χρήσιμο στην ψυχολογική έρευνα για την κατανόηση της επίδρασης της επιδίωξης αποφυγής της κατωτερότητας στην ψυχική υγεία και την ευεξία. Επίσης, χρησιμοποιείται στην κλινική πρακτική για την ταυτοποίηση ατόμων που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτοεκτίμησης και να αναπτύξουν παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της αυτοπεποίθησης και της αυτοαποδοχής.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση των SAIS γίνεται μέσω μιας κλίμακας Likert, όπου οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 1 (ποτέ) έως το 5 (πάντα), ανάλογα με το πόσο συχνά τα άτομα αισθάνονται την ανάγκη να αποφύγουν συναισθήματα κατωτερότητας. Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται αθροίζοντας τις βαθμολογίες των επιμέρους ερωτήσεων για κάθε διάσταση της αποφυγής κατωτερότητας. Υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν μεγαλύτερη επιδίωξη αποφυγής της κατωτερότητας.

 

Βιβλιογραφία

 

Η βιβλιογραφία για τις SAIS περιλαμβάνει μελέτες που αναλύουν την ανάπτυξη και την επικύρωση του εργαλείου. Μία από τις θεμελιώδεις μελέτες είναι αυτή των Gilbert, D. και Allan, S. (1994), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Personality and Individual Differences”. Η μελέτη αυτή παρέχει λεπτομερή περιγραφή της ανάπτυξης των SAIS, της αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς τους, καθώς και της χρήσης τους σε διάφορους πληθυσμούς. Επιπλέον, μελέτες όπως αυτή των Stoeber, J. και Otto, K. (2006) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της επιδίωξης αποφυγής της κατωτερότητας και της ψυχολογικής ευεξίας, υποστηρίζοντας τη χρησιμότητα των SAIS στην έρευνα και την κλινική πρακτική.