Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών [ΚΠΣΜ-18]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών (Student Behavior Self-Assessment Scale [SBSAS-18]) αποτελεί ένα ψυχομετρικό τεστ και κατασκευάστηκε από τον Η. Κέλλη το 2011. Ο λόγος δημιουργίας της είναι η έλλειψη ενός συγκεκριμένου οργάνου αξιολόγησης συμπεριφοράς από τους συμμετέχοντες μαθητές στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Προκειμένου να αξιολογηθεί η κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών, θα πρέπει αρχικά να γίνει διαχωρισμός και καταγραφή των διαφορετικών συμπεριφορών, όπως της υπευθυνότητας, της συνεργασίας, της αποδοχής των άλλων και στη συνέχεια παρατήρησή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για τη δημιουργία της ΚΠΣΜ-18, χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς Μαθητών (ΚΑΣΜ), η οποία κρίθηκε ότι καλύπτει ικανοποιητικό αριθμό συμπεριφορών.

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης Συμπεριφοράς μαθητών δημιουργήθηκε με σκοπό οι ίδιοι οι μαθητές να μπορούν να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά τους κατά την διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η ΚΠΣΜ-18 αποτελείται από συμπεριλαμβάνει 18 ερωτήσεις, οι οποίες χωρίζονται σε 5 υποκλίμακες: τις Σχέσεις, την Ανευθυνότητα, την Επιβράβευση, τη Βοήθεια και τους Στόχους. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων δίνονται μέσω 5-βάθμιας κλίμακας Likert ξεκινώντας από το 1 (Ποτέ) και καταλήγοντας στο 5 (Πάντα).

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα εξάγει μία συνολική βαθμολογία ως άθροισμα των βαθμών της κάθε πρότασης και το εύρος της κυμαίνεται από 18 έως 90. Οι υψηλές τιμές υποδεικνύουν μεγαλύτερο επίπεδο θέλησης για κοινωνικότητα από την πλευρά των μαθητών.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα είναι προσαρμοσμένη στην ελληνική γλώσσα από τον Η. Κέλλη. Επιπλέον, έδειξε καλή εσωτερική συνέπεια με Cronbach’s alpha 0,75, σε επαναληπτική δοκιμή 0,73 και σε δοκιμή δύο μήνες αργότερα 0,74.

Βιβλιογραφία

Κέλλης, Η. (2011). Η προσέγγιση της πολιτισμικής ετερότητας για μαθητές/τριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis.


Tags: συμπεριφορά