Κλίμακα Υποκειμενικής Ευτυχίας [SHS-4]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Υποκειμενικής Ευτυχίας (Subjective Happiness Scale [SHS-4])  σχεδιάστηκε προκειμένου να καταγράψει μια εκτίμηση της υποκειμενικής ευτυχίας και βασίζεται στην οπτική γωνία του ίδιου του ερωτώμενου. Στηρίζεται στο μοντέλο των Lyubomirsky και Lepper (1999) το οποίο υποστηρίζει πως το άτομο μπορεί να εκτιμήσει τον βαθμό ευτυχίας του.

Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Υποκειμενικής Ευτυχίας σχεδιάστηκε αρχικά ως ένας σύντομος δείκτης υποκειμενικής ευτυχίας ή ευημερίας και στη συνέχεια αναπτύχθηκε ώστε να είναι κατάλληλη για την αξιολόγηση της συνολικής ευτυχίας ενός ατόμου, όπως αυτή μετράτε μέσω της αυτοεκτίμησης.

 Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Kλίμακα περιλαμβάνει 4 προτάσεις οι οποίες απαντώνται μέσω μιας κλίμακας 7 διαβαθμίσεων. Κάθε στοιχείο συμπληρώνεται επιλέγοντας μία από τις 7 επιλογές που ολοκληρώνουν ένα δοσμένο τμήμα πρότασης. Οι επιλογές είναι διαφορετικές για κάθε μία από τις τέσσερις ερωτήσεις. Δύο στοιχεία ζητούν από τους ερωτηθέντες να χαρακτηρίσουν τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας τόσο απόλυτες βαθμολογίες όσο και βαθμολογίες σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Τα άλλα δύο στοιχεία προσφέρουν σύντομες περιγραφές ευτυχισμένων και δυστυχισμένων ατόμων και ρωτούν τους ερωτηθέντες σε ποιο βαθμό κάθε χαρακτηρισμός τους περιγράφει.

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα Υποκειμενικής Ευτυχίας εξάγει μια βαθμολογία, η οποία υπολογίζεται με τον υπολογισμό του μέσου όρου των απαντήσεων στα τέσσερα στοιχεία μετά από αντίστροφη κωδικοποίηση του τέταρτου στοιχείου. Οι βαθμολογίες κυμαίνονται από 1,0 έως 7,0, με τις υψηλότερες βαθμολογίες να αντικατοπτρίζουν μεγαλύτερη ευτυχία.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η  Κλίμακα Υποκειμενικής Ευτυχίας έχει επικυρωθεί σε αρκετές μελέτες και έχει σταθμιστεί σε ελληνικό δείγμα από τους Καρακασίδου, Πεζηρκιανίδη, Γαλανάκη και Σταλίκα (2016). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υψηλή εσωτερική συνοχή, η οποία είναι σταθερή σε όλα τα δείγματα. Οι συσχετίσεις δοκιμής-επαναληπτικής δοκιμής έχουν υποδηλώσει καλή έως εξαιρετική αξιοπιστία και οι μελέτες επικύρωσης της κατασκευής για τη συγκλίνουσα και διακριτική εγκυρότητα επιβεβαίωσαν τη χρήση αυτής της κλίμακας για τη μέτρηση της κατασκευής της υποκειμενικής ευτυχίας.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Lyubomirsky και Lepper (1999)

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Καρακασίδου, Πεζηρκιανίδη, Γαλανάκη και Σταλίκα

Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S. (1999). A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. Social Indicators Research, 46, 137-155.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Συμβουλευτική Ψυχολογία