Κλίμακα Υποτακτικής Συμπεριφοράς

 

 

Ανάλυση

 

Η Κλίμακα Υποτακτικής Συμπεριφοράς (Submissive Behaviour Scale), κατασκευασμένο από τους Gibert και Allan, μετράει την τάση ενός ατόμου να επιδεικνύει υποτακτική συμπεριφορά στις διαπροσωπικές του σχέσεις και εξετάζει την επίδραση της συμπεριφοράς αυτής σε διάφορους τομείς, όπως οι προσωπικές σχέσεις, η εργασία και η ψυχική ευεξία.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της Κλίμακας Υποτακτικής Συμπεριφοράς είναι να αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο ένα άτομο εμφανίζει υποτακτική συμπεριφορά, όπως η παθητικότητα, η υποχώρηση στις επιθυμίες των άλλων και η αποφυγή της αντιπαράθεσης. Η υποτακτική συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ψυχική υγεία του ατόμου.

 

Βαθμονόμηση

 

Η SBS αποτελείται από 16 δηλώσεις που περιγράφουν διάφορες υποτακτικές συμπεριφορές. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν κάθε δήλωση χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert πέντε διαβαθμίσεων, 0 έως 4. Η συνολική βαθμολογία υπολογίζεται ως το άθροισμα των βαθμολογιών για όλες τις δηλώσεις, συνεπώς κυμαίνεται από 0 έως 64, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδηλώνουν υψηλότερα επίπεδα υποτακτικής συμπεριφοράς.

 

Αξιοπιστία

 

Η SBS έχει δοκιμαστεί και επικυρωθεί σε διάφορους πληθυσμούς για να διασφαλιστεί ότι οι μετρήσεις της είναι αξιόπιστες και έγκυρες.

 

Βιβλιογραφία

 

Gilbert, P., & Allan, S. (1994). Assertiveness, submissive behaviour and social comparison. British Journal of Clinical Psychology, 33(3), 295-306.

Allan, S., & Gilbert, P. (1997). Submissive behaviour and psychopathology. British Journal of Clinical Psychology, 36(4), 467-488.