Έρευνα διαπροσωπικών αξιών [SIV-12]

 

 

Συγγραφέας

V. Gordon (Προσαρμογή: Ison Psychometrica).

 

Σκοπός

Το ερωτηματολόγιο στοχεύει στον εντοπισμό των προσωπικών και διαπροσωπικών αξιών. Είναι χρήσιμο για την επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού σε όλους τους τομείς εξειδίκευσης, στην καθοδήγηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας, στην προσωπική συμβουλευτική και σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ψυχολογίας. Έχει χρησιμοποιηθεί επίσης σε διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις.

 

Σύντομη περιγραφή

Δύο από τις πιο αξιόπιστες προσεγγίσεις για τη μέτρηση των αξιών χρησιμοποιούνται από το Συστηματικό Μοντέλο Αξιών (CV1V2). Η πρώτη προσεγγίση σχετίζεται με το τι θεωρούν σημαντικό τα άτομα, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με τον προσδιορισμό της σχετικής σημασίας που αποδίδουν τα άτομα σε διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής. Μέσω αυτών, προκύπτουν 12 προσωπικές και διαπροσωπικές αξίες που επηρεάζουν είτε με συνειδητό είτε με ασυνείδητο τρόπο άμεσες αποφάσεις και βραχυπρόθεσμα σχέδια. Αυτές οι αξίες αποτελούν τα ουσιαστικά εσωτερικά κίνητρα του ατόμου και ερμηνεύονται μέσω του περιεχομένου των ερωτήσεων, το οποίο αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις που καθορίζει το άτομο ως περισσότερο αντιπροσωπευτικές. Αυτοί οι 12 παράγοντες περιλαμβάνουν την υλιστική σκοπιά, τους υψηλούς στόχους, την ποικιλία δραστηριοτήτων, την αποφασιστικότητα, την τάξη, τη σαφήνεια στους στόχους, την υποστήριξη, τη συμμόρφωση, την αναγνώριση, την ανεξαρτησία, την προσφορά σε τρίτους και την ηγετική θέση.

 

Δείγμα

Υπάρχουν κοινωνικοί κανόνες που ισχύουν για τους Έλληνες, με την παραδοχή πως αυτοί διαφέρουν ανάλογα με το φύλο

 

Τρόπος βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση του ερωτηματολογίου γίνεται με τη χρήση προκαθορισμένων κλειδιών. Στη συνέχεια, μέσω ειδικού λογισμικού, οι αρχικές βαθμολογίες μετατρέπονται σε στενς (stens), και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά μέσω διαγραμμάτων.

 

Εγκυρότητα

Οι μετρήσεις για τις προσωπικές και διαπροσωπικές αξίες έχουν εντοπιστεί μέσω διαφόρων ερευνητικών εργαλείων. Για τις διαπροσωπικές αξίες, παρατηρείται συσχέτιση με το τεστ Allport Vernon Study of Values, ειδικά σε παράγοντες όπως η ανεξαρτησία, η συμμόρφωση, η ηγετική θέση και η προσφορά σε τρίτους. Επίσης, παρουσιάζεται σύνδεση με τα WEPS και EPPS, με στατιστικά σημαντικές σχέσεις.

Επιπλέον, παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των διαπροσωπικών αξιών και άλλων μετρήσεων προσωπικότητας, όπως η αυταρχικότητα και η κοινωνική επιθυμητότητα.

Σχετικά με τις προσωπικές αξίες, παρατηρούνται παρόμοιες συσχετίσεις, αυτές τη φορά με χαρακτηριστικά που μετρούνται από το Gordon Personal Profile και το Gordon Personal Inventory, όπως η πρωτότυπη σκέψη, η υπευθυνότητα και η προσοχή. Επιπλέον, σημαντικές σχέσεις παρατηρούνται με τα WEPS και το Allport Vernon Study of Values, ειδικά σε παράγοντες όπως η υλιστική θεώρηση, η τάξη, οι υψηλοί στόχοι και η ποικιλία δραστηριοτήτων.

Επίσης, υπάρχουν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των προσωπικών και διαπροσωπικών αξιών που μετρά το CV1V2. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν την ύπαρξη συνδέσεων μεταξύ των δύο τύπων αξιών, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των προσωπικών πεποιθήσεων.

 

Αξιοπιστία

Όσον αφορά στις διαπροσωπικές αξίες, η εσωτερική συνοχή των κλιμάκων που αξιολογούν τις έξι διαπροσωπικές αξίες κυμαίνεται από 0,71 έως 0,86 (KR-20), ενώ η αξιοπιστία των επαναληπτικών μετρήσεων κυμαίνεται από 0,78 έως 0,89 για ένα ενδιάμεσο διάστημα δέκα ημερών. Για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, παρατηρείται μείωση των τιμών, με εύρος από 0,55 έως 0,82 για ένα χρονικό διάστημα ενός έτους.

Σχετικά με τις έξι κλίμακες που μετρούν προσωπικές αξίες, η εσωτερική συνοχή κυμαίνεται από 0,77 έως 0,87 (Cronbach’s α), ενώ η αξιοπιστία των επαναληπτικών μετρήσεων κυμαίνεται από 0,74 έως 0,92 για ένα ενδιάμεσο διάστημα δέκα ημερών ή μιας εβδομάδας. Κατά την επέκταση του χρονικού διαστήματος, παρατηρείται μείωση της αξιοπιστίας, με τιμές που κυμαίνονται από 0,38 έως 0,72 για ένα χρονικό διάστημα ενός έτους.

 

Κύριες βιβλιογραφικές πηγές

Gordon, L. V. (1978). Gordon Personal Inventory. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Gordon, L. V. (1960). Survey of Interpersonal Values. Chicago: Science Research Associates.