Κλίμακα ευαισθησίας στην αμηχανία

 

 

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση του SES περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ψυχομετρικής αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εργαλείου. Η εσωτερική συνέπεια των ερωτήσεων, που συνήθως μετράται μέσω του δείκτη Cronbach’s alpha, διασφαλίζει τη συνοχή των απαντήσεων. Η αξιοπιστία επαναληψιμότητας (test-retest reliability) εξετάζεται με μετρήσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για να διαπιστωθεί η σταθερότητα των απαντήσεων. Η εγκυρότητα του εργαλείου αξιολογείται μέσω συγκριτικών μελετών με άλλα μέτρα κοινωνικής ευαισθησίας και αμηχανίας, καθώς και μέσω αναλύσεων παραγόντων για την επιβεβαίωση της δομής της κλίμακας.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του SES είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο μέσο για την αξιολόγηση της επιρρέπειας των ατόμων στην αμηχανία. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται στην ψυχολογική έρευνα για την κατανόηση της επίδρασης της αμηχανίας στην κοινωνική συμπεριφορά και την ψυχική υγεία. Επίσης, χρησιμοποιείται στην κλινική πρακτική για την αναγνώριση ατόμων που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την αμηχανία και την ανάπτυξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της κοινωνικής αυτοπεποίθησης και της ευεξίας.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του SES γίνεται μέσω μιας κλίμακας Likert, όπου οι απαντήσεις κυμαίνονται από το 1 (ποτέ) έως το 5 (πάντα), ανάλογα με το πόσο συχνά τα άτομα νιώθουν αμηχανία σε διάφορες καταστάσεις. Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται αθροίζοντας τις βαθμολογίες των επιμέρους ερωτήσεων. Υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν μεγαλύτερη επιρρέπειας στην αμηχανία.

 

Βιβλιογραφία

 

Η βιβλιογραφία για το SES περιλαμβάνει σημαντικές μελέτες που τεκμηριώνουν την ανάπτυξη και την επικύρωση του εργαλείου. Μία από τις θεμελιώδεις μελέτες είναι αυτή των Modigliani (1968), που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Journal of Personality”. Η μελέτη αυτή παρέχει λεπτομερή περιγραφή της ανάπτυξης του SES, της αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητάς του, καθώς και της χρήσης του σε διάφορους πληθυσμούς και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, μελέτες όπως αυτή των Leary και Kowalski (1995) εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της αμηχανίας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, υποστηρίζοντας τη χρησιμότητα του SES στην έρευνα και την κλινική πρακτική.