Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας [SCL-90]

 

Ανάλυση και Στὀχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας (Symptom Checklist 90-R [SCL-90]) αναπτύχθηκε από τον από τον Derogatis (1977) και επικεντρώνεται στην καταγραφή της ήδη υπάρχουσας ψυχοπαθολογίας.  Σκοπός της Kλίμακας Ψυχοπαθολογίας ήταν να καταγράψει την παρουσιαζόμενη ψυχοπαθολογία, μέσω προτάσεων αναφοράς που περιγράφουν συμπεριφορικές, ψυχολογικές και σωματικές αιτιάσεις.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας αποτελείται από 90 ερωτήσεις και περιλαμβάνει 9 υποκλίμακες. Οι υποκλίμακες αυτές είναι: η σωματοποίηση, η ψυχαναγκαστικότητα, η διαπροσωπική ευαισθησία, η κατάθλιψη, η επιθετικότητα, το φοβικό άγχος, ο παρανοειδής ιδεασμός, ο ψυχωτισμός, και διάφορες αιτιάσεις. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν τις ερωτήσεις μέσω μιας 5-βάθμιας κλίμακας Likert από το 0 (Καθόλου) έως το 4 (Υπερβολικά) ανάλογα με τον βαθμό ενόχλησης που τους έχει προκαλέσει το συγκεκριμένο πρόβλημα που περιγράφεται στην κάθε πρόταση.

Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα εξάγει έναν συνολικό δείκτη συμπτωμάτων ο οποίος προκύπτει ως το πηλίκο του αθροίσματος των σκορ όλων των ερωτήσεων και του συνολικού αριθμού των ερωτήσεων που απαντήθηκαν, μια συνολική βαθμολογία για τα θετικά συναισθήματα η οποία προκύπτει ως άθροισμα του αριθμού των ερωτήσεων οι οποίες είχαν μη μηδενική απάντηση και έναν δείκτη ενόχλησης των θετικών συναισθημάτων, ο οποίος προκύπτει ως το πηλίκο του αθροίσματος των σκορ για όλες τις ερωτήσεις και του συνόλου των θετικών συμπτωμάτων.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας έχει μεταφραστεί στα ελληνικά μέσω της διαδικασίας της αντίστροφής μετάφρασης και έχει προσαρμοστεί στο ελληνικό δείγμα από όπου προέκυψε πως έχει ικανοποιητική εγκυρότητα κριτηρίου καθώς και συγκλίνουσα εγκυρότητα.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Derogatis L.R

Προσαρμογή στα Ελληνικά: Ντώνιας Σ., Καραστεργίου Α. και Μάνος Ν.

Ντώνιας Σ., Καραστεργίου Α. & Μάνος Ν. (1991). Στάθμιση της κλίμακας ψυχοπαθολογίας Symptom Checklist-90-R σε ελληνικό πληθυσμό. Ψυχιατρική, 2, 42-48.

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλινική Ψυχολογία