Η Κλίμακα Προσαρμογής στον Πολιτισμό [TAS-76]

 

Ανάλυση κλίμακας

Η Κλίμακα Προσαρμογής στον Πολιτισμό (TAS-76) είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του βαθμού προσαρμογής ενός ατόμου σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτή η κλίμακα έχει σχεδιαστεί για να μελετά την ικανότητα μιας ατομικότητας να προσαρμοστεί σε νέες κοινωνικές και πολιτισμικές πραγματικότητες. Η TAS-76 περιλαμβάνει διάφορα ζητήματα και καταστάσεις που αξιολογούν την αντίληψη, τη συμπεριφορά και την απόκριση ενός ατόμου σε πολιτισμικές διαφορές. Μέσω αυτών των ερωτημάτων, οι ερευνητές μπορούν να αξιολογήσουν το βαθμό προσαρμογής ενός ατόμου σε μια νέα πολιτισμική περιβάλλον. Η κλίμακα αυτή βοηθά επίσης στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την προσαρμογή σε έναν νέο πολιτισμό, όπως οι προσωπικές πεποιθήσεις, οι κοινωνικές δεξιότητες και οι προϋποθέσεις του περιβάλλοντος.

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας ίναι να μετρήσει και να αξιολογήσει το βαθμό προσαρμογής ενός ατόμου σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Αυτός ο στόχος αναδεικνύει τη σημασία της κλίμακας ως εργαλείου για την κατανόηση της διαπολιτισμικής προσαρμογής και της διαπολιτισμικής διαδικασίας. Μέσω των ερωτήσεων και των συνολικών αξιολογήσεων που παρέχει, η κλίμακα αυτή βοηθά στην ανάδειξη παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχή προσαρμογή ενός ατόμου σε ένα νέο πολιτιστικό περιβάλλον. Ο στόχος είναι να παρέχει στους ερευνητές, τους εκπαιδευτές και τους επαγγελματίες στον τομέα της πολυπολιτισμικότητας ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατανοήσουν και να υποστηρίξουν ατομικά και ομαδικά επίπεδα προσαρμογής σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

 

Βαθμονόμηση κλίμακας

Η κλίμακα TAS-76 αποτελείται από 76 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής:

1=Διαφωνώ κάθετα, 2=Διαφωνώ, 3=(Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ) ουδέτερο, 4=Συμφωνώ, 5=Συμφωνώ απόλυτα

 

Βιβλιογραφία

Source: From Huong Nguyen and Alexander von Eve (2002). The Acculturation Scale for

Vietnamese Adolescents (ASVA): A bidimensional perspective. Int J Behav Dev‚ 26(3). Tables

3 and 4‚ pp. 202‚ 213. Reproduced with permission from Huong Nguyen Phd. Copyright

International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD)‚ 2002‚ by permission

of Sage Publications Ltd.