Κλίμακα Έκδηλου Άγχους του Taylor [ΚΕΑΤ-50]

 

Σκοπός κλίμακας

Στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι ο υπολογισμός και αξιολόγηση του άγχους ενός ατόμου.

 Ανάλυση κλίμακας

Η κλίμακα [TMAS-50] κατασκευάστηκε από τον Taylor το 1953 κι αποτελείται από 50 προτάσεις που έχουν να κάνουν με τα συμπτώματα και τις αντιδράσεις άγχους. Οι ερωτήσεις αυτές επιλέχθηκαν μέσα από τις 200 ερωτήσεις του Minnesota Multiphasic Personality Inventory [MMPI-200].

Βαθμολόγηση και στατιστική ανάλυση

Κάθε πρόταση απαντάται με 2 επιλογές: « σωστό » ή « λάθος » η κάθε σωστή απάντηση πιάνει 1 μονάδα ενώ οι λάθος 0 μονάδες. Η τελική βαθμολογία βγαίνει από το άθροισμα των απαντήσεων και κυμαίνεται από 0 έως 50. Υψηλότερη βαθμολογία υποδεικνύει σοβαρότερη μορφή άγχους.

Εγκυρότητα

Η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου επιβεβαιώνεται καθώς έχει εξισωθεί με άλλες κλίμακες και παρουσιάζει στατιστικά σημαντικές συνάφειες.

Αξιοπιστία

Ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (Cronbach’s a) έδειξε εξαιρετική αξιοπιστία με 0,92.

Βιβλιογραφία

Hadi, I., Rosyanti, L., & Afrianty, N. S. (2018). Tingkat Kecemasan Narapidana Wanita di Lapas Kendari dengan Kuesioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS). Health Information: Jurnal Penelitian10(2), 82-89.

 Hilgard, E. R., Jones, L. V., & Kaplan, S. J. (1951). Conditioned discrimination as related to anxiety. Journal of Experimental Psychology42(2), 94.

 Taylor, J. A. (1953). A personality scale of manifest anxiety. The Journal of abnormal and social psychology48(2), 285.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!