Κλίμακα Διδακτικής Αυτοαποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών [ΚΔΑΕ]

 

Ανάλυση και Στόχος Κλίμακας

Η Κλίμακα Διδακτικής Αυτοαποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών (Teachers’ Sense of Efficacy Scale [TSES]) είναι μια κλίμακα αυτοαναφοράς, η οποία δομείται από 24 προτάσεις. Σκοπός της  κλίμακας αυτής είναι η αξιολόγηση της διδακτικής αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Δημιουργήθηκε από τους Tschannen – Moran και Woolfolk το 2001. Το Teachers’ Sense of Efficacy Scale [TSES], καταγράφει τα επίπεδα της αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητά τους στη διδασκαλία.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Οι 24 προτάσεις της Κλίμακας σχηματίζουν τρεις (3) υποκλίμακες: 1) στρατηγικές διδασκαλίας, 2) διαχείριση τάξης και 3) μαθητική εμπλοκή.  Στις απαντήσεις τους οι συμμετέχοντες δηλώνουν κατά πόσο νιώθουν ότι η εκάστοτε πρόταση τους αντιπροσωπεύει, βαθμολογώντας την από το 1 (=δε με χαρακτηρίζει καθόλου) έως το 5 (=με χαρακτηρίζει απόλυτα), χρησιμοποιώντας μια κλίμακα τύπου Likert πέντε διαβαθμίσεων.

Στατιστική Ανάλυση

Oι µέσες βαθμολογίες των ενοτήτων της Κλίμακας TSES, καθώς και οι υποκλίµακες, χρησιμοποιούνται µε διαφορετικούς τρόπους για να ερμηνεύσουν την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Η Κλίμακα Διδακτικής Αυτοαποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών µε βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει παρέχει πολυδιάστατη πληροφόρηση αναφορικά µε την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Σχετικά με την αξιοπιστία της Κλίμακας, οι δείκτες της αξιοπιστίας των επαναληπτικών μετρήσεων για τις προτάσεις, που αποτελούν την κλίμακα, κυμάνθηκαν από 0,41 έως 0,89. Αντίστοιχα, η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας για τις τρεις υποκλίμακες κυμάνθηκε από 0,78 έως 0,82. Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει μεταφράσει στα ελληνικά από την Πούλου το 2007.

Βιβλιογραφία

Tschannen-Moran, M., & Woolfolk Hoy, A. (2002, April). The influence of resources and support on teachers’ efficacy beliefs. In annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.

Μετάφραση: Πούλου (2007).


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Κλίμακα Διδακτικής Αυτοαποτελεσματικότητας Εκπαιδευτικών, Teachers’ Sense of Efficacy Scale [TSES], εγκυρότητα, αξιοπιστία