Μέτρο Αξιολόγησης Ομαδικής Επείγουσας Ανταπόκρισης [TEAM-12]

 

 

Ανάλυση

Αυτή η έρευνα ανέπτυξε ένα μέτρο αξιολόγησης της ομαδικής απόδοσης ομάδων έκτακτης ανάγκης για την εκτέλεση αναζωογόνησης. Παρόλο που υπάρχουν γενικές και επαγγελματικές μετρήσεις απόδοσης ομάδων που είναι διαθέσιμες (π.χ. αναισθησιολογία), δεν υπάρχουν ειδικές μετρήσεις για την αξιολόγηση της ομαδικής απόδοσης στην έκτακτη ανάγκη αναζωογόνησης.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ: Το εργαλείο αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε με φοιτητές νοσηλευτικής και ιατρικής σε στάδια που αναφέρονται στην ενότητα παρακάτω.

 

Συμπέρασμα: Τα 12 τελικά στοιχεία (11 συγκεκριμένα και 1 συνολική αξιολόγηση) βαθμολογούνται χρησιμοποιώντας μια πεντάβαθμη κλίμακα και καλύπτουν τρεις κατηγορίες: ηγεσία, ομαδικό πνεύμα και διαχείριση καθηκόντων. Σε αυτήν την αρχική μελέτη, το TEAM βρέθηκε να είναι ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο και θα πρέπει να αποτελέσει μια χρήσιμη προσθήκη στο εργαλειοκιβώτιο των κλινικών για τη μέτρηση της ομαδικής εργασίας κατά τη διάρκεια ιατρικών επειγόντων καταστάσεων. Επιπλέον αξιολόγηση του εργαλείου απαιτείται για τον πλήρη καθορισμό των ψυχομετρικών του ιδιοτήτων.

 

 

Σκοπός

Ο σκοπός του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση της επίδοσης της ομαδικής εργασίας σε ιατρικές επειγόντως καταστάσεις – π.χ., ομάδες αναζωογόνησης για καρδιακά ή άλλα περιστατικά ανάστασης.

 

 

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο TEAM-12 αποτελείται από 12 στοιχεία και βαθμολογούνται με τα εξής: 0= Ποτέ/Σχεδόν Ποτέ, 1=Σπάνια, 2= Περίπου το ίδιο συχνά όσο και όχι, 3= Συχνά, 4=Πάντα/Σχεδόν πάντα.

 

 

Βιβλιογραφία

Cooper S, Cant R, Porter J, Sellick K, Somers G, Kinsman L, Nestel D. Rating medical emergency team performance: development of the Team Emergency Assessment Measure (TEAM). Resuscitation 2010: 81(4): 446-452.