Περιγραφή

 

Το Temptations to Drink Instrument είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο σχεδιασμένο για την αξιολόγηση της ευαισθησίας ενός ατόμου σε καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τον πειρασμό για κατανάλωση αλκοόλ. Σκοπός του είναι να καταγράψει τις διάφορες καταστάσεις και τα συναισθήματα που μπορεί να αυξήσουν την επιθυμία για κατανάλωση αλκοόλ, βοηθώντας στην κατανόηση των παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο υποτροπής.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος του Temptations to Drink Instrument είναι να μετρήσει την πιθανότητα υποτροπής σε καταστάσεις που προκαλούν πειρασμό για κατανάλωση αλκοόλ. Το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κλινικούς επαγγελματίες για να εντοπίσουν καταστάσεις υψηλού κινδύνου και να αναπτύξουν στρατηγικές διαχείρισης για την αποφυγή υποτροπής. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων θεραπείας που επικεντρώνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου.

 

Ανάλυση

 

Το Temptations to Drink Instrument περιλαμβάνει μια σειρά από σενάρια ή καταστάσεις στις οποίες ένα άτομο μπορεί να αισθανθεί την επιθυμία να καταναλώσει αλκοόλ. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν πόσο δύσκολο θα ήταν να αντισταθούν στην κατανάλωση αλκοόλ σε αυτές τις καταστάσεις χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert, συνήθως από 1 (καθόλου δύσκολο) έως 5 (πολύ δύσκολο).

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του Temptations to Drink Instrument περιλαμβάνει την ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων για κάθε σενάριο. Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται για να προσδιοριστεί το επίπεδο ευαισθησίας του ατόμου σε καταστάσεις πειρασμού:

• Χαμηλή ευαισθησία: Χαμηλές συνολικές βαθμολογίες που υποδηλώνουν ότι το άτομο δεν αισθάνεται σημαντικό πειρασμό για κατανάλωση αλκοόλ στις περισσότερες καταστάσεις.
• Μέτρια ευαισθησία: Μέτριες συνολικές βαθμολογίες που υποδηλώνουν ότι το άτομο αισθάνεται πειρασμό για κατανάλωση αλκοόλ σε κάποιες καταστάσεις.
• Υψηλή ευαισθησία: Υψηλές συνολικές βαθμολογίες που υποδηλώνουν ότι το άτομο αισθάνεται ισχυρό πειρασμό για κατανάλωση αλκοόλ στις περισσότερες καταστάσεις.

 

Βιβλιογραφία

 

Marlatt, G.A., & Gordon, J.R. (1985). Relapse Prevention: Maintenance Strategies in the Treatment of Addictive Behaviors. New York: Guilford Press.
DiClemente, C.C., & Prochaska, J.O. (1998). Toward a comprehensive, transtheoretical model of change: Stages of change and addictive behaviors. In W.R. Miller & N. Heather (Eds.), Treating Addictive Behaviors (2nd ed., pp. 3-24). New York: Plenum Press.
Shiffman, S., Paty, J.A., Gnys, M., Kassel, J.A., & Hickcox, M. (1996). First lapses to smoking: Within-subjects analysis of real-time reports. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64(2), 366-379.