Δοκιμή Δραστηριοτήτων Αξιών

 

 

Ανάλυση

 

Η Δοκιμή Δραστηριοτήτων Αξιών (Test of Value Activities) κατασκευάστηκε από τους Dewey και Kilpatrick το 1930. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των προτιμήσεων και των αξιών των ατόμων σε σχέση με διάφορες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα.

 

Στόχος

 

Ο στόχος της Δοκιμής Δραστηριοτήτων Αξιών είναι να παρέχει μια αξιόπιστη και έγκυρη μέτρηση των αξιών και των προτιμήσεων των ατόμων. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται σε ψυχολογικές έρευνες για την κατανόηση των παραγόντων που καθοδηγούν τις προτιμήσεις των ατόμων και πώς αυτές οι προτιμήσεις συνδέονται με τις προσωπικές τους αξίες.

 

Τρόπος Βαθμονόμησης

 

Η βαθμονόμηση της κλίμακας γίνεται με μια κλίμακα Likert 5 διαβαθμίσεων από 1 (διαφωνώ έντονα) έως 5 (συμφωνώ έντονα).

 

Βιβλιογραφία

 

Dewey, J., & Kilpatrick, W. H. (1930). The Project Method. New York: Columbia University Press.