Κλίμακα των 22 ερωτήσεων [T-22IS]

 

Σκοπός

Στόχος της κλίμακας είναι η εκτίμηση της ψυχιατρικής νοσηρότητας στον γενικό πληθυσμό. Σχεδιάστηκε για τη μέτρηση του τρέχοντος επιπέδου καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, με έμφαση στη συναισθηματική συνιστώσα, την καταθλιπτική διάθεση. Τα συμπτώματα συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων βάσει των οποίων γίνεται διάγνωση της κλινικής κατάθλιψης, αλλά τα οποία μπορεί επίσης να συνοδεύουν άλλες διαγνώσεις (συμπεριλαμβανομένων των ¨φυσιολογικών¨) σε κάποιο βαθμό.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα [T-22IS] κατασκευάστηκε στο Manhattan από τους Rennie και τους συνεργάτες του το 1956. Η κλίμακα περιλαμβάνει 22 ερωτήσεις η οποία κάθε ερώτηση αφορά και από ένα ψυχοπαθολογικό σύμπτωμα το οποίο θεωρείται ότι προκαλεί δυσλειτουργία στο άτομο που υποφέρει.

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων γίνεται ως εξής : οι ερωτηθέντες καλούνται να απαντήσουν σε 22 ερωτήσεις εκ των οποίων η βαθμολογία κυμαίνεται από 27, όταν το άτομο αναφέρει την ύπαρξη 22 συμπτωμάτων, έως 50, όταν το άτομο απαντά αρνητικά στις 22 ερωτήσεις. Οι επιλογές απάντησης κυμαίνονται από 0 έως 3 για κάθε στοιχείο (0 = Σπάνια ή καθόλου, 1 = Μερικές ή λίγες φορές, 2 = Μέτρια ή πολλές φορές, 3 = Τις περισσότερες ή σχεδόν όλες τις φορές). Ανάλογα με τον αριθμό των συμπτωμάτων το άτομο κατηγοριοποιείται ως προς την ψυχική κατάσταση. Καλή κατάσταση θεωρείται ότι υπάρχει όταν το άτομο υποφέρει από 0 έως 1 συμπτώματα. Μέτρια διαταραχή αφορά την ύπαρξη 2-5 συμπτωμάτων, ενώ εάν το άτομο αναφέρει περισσότερα από 6 συμπτώματα, τότε η ψυχική του κατάσταση θεωρείται σοβαρά διαταραγμένη. Οι υψηλότερες βαθμολογίες υποδηλώνουν μεγαλύτερη ψυχική ασθένεια ενώ οι χαμηλότερες το αντίθετο

Εγκυρότητα

Έχει αποδειχθεί ότι η κλίμακα [T-22SI] είναι ένα έγκυρο εργαλείο και μπορεί να  χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε ευρύ φάσμα ηλικιών με κριτήριο τη σταθμισμένη κλίμακα [CES-D]. Από την παραγοντική ανάλυση προέκυψαν δύο παράγοντες : (α) ο παράγοντας του γενικού νευρωτισμού που αποτελείται από 14 ερωτήσεις και (β) ο παράγοντας των ψυχοφυσιολογικών συμπτωμάτων που αποτελείται από 8 ερωτήσεις.

Αξιοπιστία

Η κλίμακα [T-22SI]  εμφανίζει καλή αξιοπιστία με τον δείκτη Cronbach’s a > 0.80

Βιβλιογραφία 

Ελληνική Βιβλιογραφία

Μαδιανός, Μ. (1980). ΕΠΙΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ (Doctoral dissertation, Columbia University).

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Evans, E. C. (1977). Some Correlates of Langner “22 Item” Scale Scores with Psychiatric Out-Patient Particulars.

Kato, T. A., Katsuki, R., Kubo, H., Shimokawa, N., Sato‐Kasai, M., Hayakawa, K., … & Kanba, S. (2019). Development and validation of the 22‐item Tarumi’s modern‐type depression trait scale: Avoidance of social roles, complaint, and low self‐esteem (TACS‐22). Psychiatry and clinical neurosciences, 73(8), 448-457.

Langner, T. S. (1962). A twenty-two item screening score of psychiatric symptoms indicating impairment. Journal of Health and Human Behavior3(4), 269-276.

Mouzas, O. D., Angelopoulos, N. V., & Liakos, A. (2008). Public opinions about mental illness in a Greek area: The influence of socio-demographic factors. Psychiatriki.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!