Κλίμακα Επιθετικότητας [TAS-11]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα Επιθετικότητας είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και αξιολόγηση του επιπέδου επιθετικότητας σε άτομα. Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και αξιολόγηση του κινδύνου επιθετικής συμπεριφοράς σε άτομα, καθώς και για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και θεραπειών προκειμένου να μειωθεί η επιθετική συμπεριφορά. Η Κλίμακα Επιθετικότητας είναι ένα αυτοαξιολογητικό εργαλείο που ζητά από τα άτομα να αξιολογήσουν τη συχνότητα και την ένταση της επιθετικής τους συμπεριφοράς.

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να καταγράψει και να αξιολογήσει το επίπεδο επιθετικότητας σε άτομα.

 

Βαθμονόμηση και Στατιστική Ανάλυση

Η Κλίμακα TAS-11 περιέχει 11 στοιχεία. Αποτελείται από πέντε κλίμακες: φυσική επιθετικότητα, λεκτική επιθετικότητα, έμμεση επιθετικότητα, θυμό και αυθαίρετη συμπεριφορά. Για κάθε ερώτηση, δείτε πόσες φορές κάνατε κάτι τις τελευταίες 7 ημέρες. Αριθμός φορών: 0, 1, 2, 3, 4, 5 και 6+. Αυτή η κλίμακα σκοράρεται με το να προστεθούν όλες οι απαντήσεις. Η πιθανή κλίμακα κυμαίνεται από 0 έως 66 βαθμούς. Κάθε βαθμός αντιπροσωπεύει μια επιθετική συμπεριφορά που ο μαθητής ανέφερε ότι εκδήλωσε την εβδομάδα πριν από την έρευνα. Εάν τέσσερις ή περισσότερες ερωτήσεις απουσιάζουν, το σκορ δεν μπορεί να υπολογιστεί. Εάν τρεις ή λιγότερες ερωτήσεις απουσιάζουν, αυτές οι τιμές αντικαθίστανται από το μέσο όρο του αντιστοιχούντος απανταχού.

 

 

Βιβλιογραφία

Orpinas P‚ Frankowski R. The aggression scale: a self-report measure of aggressive behavior for young adolescents. Journal of Early Adolescence 2001;21(1):51-68.

http://mypages.valdosta.edu/mwhatley/7670/articles/aggression/aggression3.pdf

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!