Κλίμακα Έκφρασης του Θυμού για Παιδιά

Σκοπός και Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Έκφρασης Θυμού για Παιδιά (The Anger Expression Scale for Children [AESC-22]) αναπτύχθηκε το 2009 από τον Steele και τους συνεργάτες του για την ανίχνευση του θυμού σε παιδιά. Η μέτρηση της έκφρασης του θυμού σε παιδιατρικά δείγματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω των γνωστών συσχετίσεων του θυμού και της εχθρότηταςΣτόχος της συγκεκριμένης Κλίμακας αποτελεί η μέτρηση τόσο του θυμού όσο και των πολλαπλών πτυχών της έκφρασης και του ελέγχου του θυμού σε παιδιά. Για το λόγο αυτό, εφαρμόζεται κυρίως από παιδοψυχολόγους.

Βαθμονόμηση ερωτήσεων

Η AESC-22 αποτελείται από 22 προτάσεις, 10 από τις οποίες αξιολογούν το θυμό προδιάθεσης (trait anger) που αφορούν στο πώς αισθάνεται το άτομο γενικά (π.χ. «Νιώθω σαν να είμαι συνέχεια θυμωμένος») και οι υπόλοιπες 12 τον τρόπο αντίδρασης στο θυμό (εξωτερίκευση, έλεγχος ή καταστολή) («Προσπαθώ να είμαι υπομονετικός»). Οι απαντήσεις στις δηλώσεις της κλίμακας αξιολογούνται με τη βοήθεια τετραβάθμιας κλίμακας Likert, από 1 (σχεδόν ποτέ) έως 4 (σχεδόν πάντα).

Στατιστική ανάλυση

Η συγκεκριμένη Κλίμακα εξάγει μια συνολική βαθμολογία, η οποία όσο υψηλότερη είναι τόσο  μεγαλύτερος θα είναι και ο βαθμός έντασης του θυμού στα παιδιά.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Αναφορικά με τον δείκτη εσωτερικής αξιοπιστίας Cronbach’s alpha για τον θυμό ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, βρέθηκε να είναι 0,82, ενώ για τον τρόπο αντίδρασης του ατόμου στο θυμό ο δείκτης Cronbach’s alpha είναι 0,72. Επίσης, για την εξωτερίκευση του θυμού 0,69 και για την καταστολή και για τον έλεγχο 0,75.

Βιβλιογραφία

Cumming, M. M., Poling, D., & Smith, S. W. (2021). Validation of the Anger Expression Scale for children with fourth and fifth graders: Implications for identifying students at risk for behavior problems. Assessment28(5), 1418-1433.

Jacobs, G. A., Phelps, M., & Rohrs, B. (1989). Assessment of anger expression in children: The pediatric anger expression scale. Personality and Individual Differences10(1), 59-65.

Steele‚ R.G.‚ Legerski‚ Nelson‚ T.D.‚ & Phipps‚ S. (2009). The Anger Expression Scale for Children: Initial validation among healthy children and children with cancer.