Κλίμακα Έκφρασης Θυμού για Παιδιά [TAESFC]

 

Ανάλυση

 

Η Κλίμακα Έκφρασης Θυμού για Παιδιά (Anger Expression Scale for Children) είναι ένα ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά εκφράζουν τον θυμό τους. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 4 υποκλίμακες: τον Θυμό ως Χαρακτηριστικό, την Εξωτερίκευση του Θυμού, την Καταστολή του Θυμού, και τον Έλεγχο του Θυμού.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του ερωτηματολογίου είναι να κατανοήσει τα μοτίβα έκφρασης θυμού στα παιδιά και να εντοπίσει πιθανά προβλήματα στη διαχείριση του θυμού. Τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη παρεμβάσεων και προγραμμάτων που βοηθούν τα παιδιά να διαχειρίζονται τον θυμό τους με υγιείς τρόπους.

 

Τρόπος Βαθμονόμησης

 

Οι απαντήσεις εξετάζουν τη συχνότητα ισχύς των δηλώσεων και βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert τεσσάρων διαβαθμίσεων. Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται για διάφορες υποκλίμακες που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές διαστάσεις της έκφρασης θυμού.

 

Αξιοπιστία

 

Οι συντελεστές αξιοπιστίας Cronbach’s a των κλιμάκων κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, δείχνοντας την υψηλή εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου.

 

Βιβλιογραφία

 

Nelson, D. A., & Hart, C. H. (2005). “Children’s Use of Coping Strategies in Response to Anger Arousal”. Marriage & Family Review, 38(3), 123-135.

Nelson, D. A., & Crick, N. R. (2002). “Parental Psychological Control: Implications for Childhood Physical and Relational Aggression”. Society for Research in Child Development.

Nelson, D. A., & Hart, C. H. (2001). “Impact of Parenting Practices on Child Outcomes: Experimental and Observational Studies”. Journal of Abnormal Child Psychology, 29(2), 83-96.