Κλίμακες Στάσεων Έναντι της Βίας στα Ραντεβού [TATDVS-76]

 

 

Ανάλυση Κλίμακας

Οι κλίμακες στάσεων έναντι της βίας στα ραντεβού αξιολογούν τις στάσεις των εφήβων έναντι της χρήσης ψυχολογικής, σωματικής και σεξουαλικής βίας από άνδρες και γυναίκες

 

Σκοπός

Σκοπός της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να αξιολογήσει τις στάσεις των εφήβων έναντι της χρήσης ψυχολογικής και σωματικής βίας

 

Βαθμονόμηση

Η Κλίμακα TATDVS-76 αποτελείται από 76 στοιχεία τα οποία απαντιούνται με τα εξής: 1= Συμφωνώ Κατηγορηματικά, 2=Συμφωνώ Ελαφρώς, 3=Ούτε Συμφωνώ ούτε Διαφωνώ, 4=Διαφωνώ Ελαφρώς, 5=Διαφωνώ Κατηγορηματικά

 

 

Βιβλιογραφία

Price, E. L., Byers, E. S., & the Dating Violence Research Team. (1999). The Attitudes Towards Dating Violence Scales: Development and initial validation. Journal of Family Violence, 14, 351-375.

Sears, H. A., Byers, E. S., & Price, E. L. (2007). The co-occurrence of adolescent boys’ and girls’ use of psychologically, physically, and sexually abusive behaviors in their dating relationships. Journal of Adolescence, 30, 487-504.

Sears, H. A., & Byers, E. S. (2010). Adolescent girls’ and boys’ experiences of psychologically, physically, and sexually aggressive behaviors in their dating relationships: Co-occurrence and emotional reaction. Journal of Aggression, Maltreatment and Trauma, 19, 517-539. DOI: 10.1080/10926771.2010.495035

 

Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!