Η συμβολή ατομικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων κατά την προσαρμογή του φοιτητικού πληθυσμού στο πανεπιστήμιο

Ανάλυση κλίμακας

Το ερωτηματολόγιο που αξιολογεί τις ενδοατομικές και διατομικές διαφορές στην προσαρμογή των φοιτητών αποτελείται από 67 ερωτήσεις, οι οποίες συνθέτουν έναν δείκτη Γενικής Προσαρμογής και τέσσερις υποκλίμακες. Η ανάλυση της κλίμακας περιλαμβάνει διάφορα στάδια και στατιστικές διαδικασίες για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου.

Στόχος

Το ερωτηματολόγιο έχει ως στόχο να αξιολογήσει τις ενδοατομικές και διατομικές διαφορές στην προσαρμογή των φοιτητών σε διάφορους τομείς της φοιτητικής ζωής. Αποτελείται από 67 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 34 είναι αρνητικά διατυπωμένες και οι 33 θετικά. Το συνολικό άθροισμα των απαντήσεων αυτών δίνει έναν δείκτη Γενικής Προσαρμογής στο Πανεπιστήμιο και στη φοιτητική ζωή.

Βαθμονόμηση

Το ερωτηματολόγιο διαρθρώνεται σε τέσσερις υποκλίμακες, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικές διαστάσεις της προσαρμογής των φοιτητών:

1.Ακαδημαϊκή Προσαρμογή:

  • Αξιολογεί πώς ο φοιτητής προσαρμόζεται στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις του Πανεπιστημίου.
  • Περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικές με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις, την παρακολούθηση των μαθημάτων και τη διαχείριση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων.

2.Συναισθηματική Προσαρμογή:

  • Εξετάζει την ύπαρξη ψυχολογικών και συναισθηματικών συμπτωμάτων.
  • Αξιολογεί την ικανότητα του φοιτητή να αντιμετωπίζει το άγχος και της συναισθηματικές προκλήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής.

3.Κοινωνική Προσαρμογή:

  • Αξιολογεί πόσο καλά ο φοιτητής διαχειρίζεται τις διαπροσωπικές του σχέσεις στο Πανεπιστημιακό περιβάλλον.
  • Περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη φιλιών και τη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες.

4.Δέσμευση με το Τμήμα Φοίτησης:

  • Μετρά το βαθμό στον οποίο ο φοιτητής νιώθει δεσμευμένος με το συγκεκριμένο τμήμα στο οποίο φοιτά και γενικότερα με το Πανεπιστημιακό περιβάλλον.
  • Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν τη σύνδεση του φοιτητή με το αντικείμενο σπουδών του και την αίσθηση του ανήκειν στο τμήμα του.

Στατιστική ανάλυση:

Για την αξιολόγηση των ενδοατομικών και διατομικών διαφορών στην προσαρμογή των φοιτητών σε διάφορους τομείς της φοιτητικής ζωής, ακολουθούνται συγκεκριμένες στατιστικές διαδικασίες. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 67 ερωτήσεις, εκ των οποίων οι 34 είναι αρνητικά διατυπωμένες και οι 33 θετικά, και συνθέτει τέσσερις υποκλίμακες: Ακαδημαϊκή Προσαρμογή, Συναισθηματική Προσαρμογή, Κοινωνική Προσαρμογή και Δέσμευση με το Τμήμα Φοίτησης. Οι απαντήσεις δίνονται σε εννιάβαθμη διαβαθμιστική κλίμακα, με υψηλότερες βαθμολογίες να υποδηλώνουν υψηλότερη προσαρμοστική ικανότητα.

Εγκυροτητα και αξιοπιστία:

Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου μπορεί να θεωρηθεί υψηλή όταν οι συντελεστές Cronbach’s alpha είναι άνω του 0.70 για όλες τις υποκλίμακες και τον συνολικό δείκτη, και όταν οι συντελεστές συσχέτισης από το test-retest και το split-half reliability είναι επίσης υψηλοί. Αυτό διασφαλίζει ότι το εργαλείο μετρά με συνέπεια και ακρίβεια τις ενδοατομικές και διατομικές διαφορές στην προσαρμογή των φοιτητών σε διάφορους τομείς της φοιτητικής ζωής.

Βιβλιογραφία:

Gloria, A. M., & Ho, T. A. (2003). Environmental, social, and psychological experiences of Asian American undergraduates: Examining issues of academic persistence. Journal of Counseling and Development, 81, 93-105.