Η Βασική Κλίμακα Αυτοαξιολόγησης [ΒΚΑ-12]

 

Σκοπός Κλίμακας

Σκοπός της κλίμακας είναι να μετρήσει την απόδοση του εργαζομένου συνυπολογίζοντας διάφορους παράγοντες που τον επηρεάζουν ως προς αυτό.

Ανάλυση Κλίμακας

Η κλίμακα αναπτύχθηκε από τους Bono και Judge το 2003. Βάση αυτής μετρήθηκε το πόσο αποδοτικοί είναι οι εργαζόμενοι στον εργασιακό τους χώρο. Το πόσο αποδοτικός είναι ένα εργαζόμενος δεν επηρεάζεται μόνο από το ίδιο το άτομο και τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή τα δημογραφικά, τα ψυχολογικά και τα χαρακτηριστικά επάρκειας, αλλά και την προσπάθεια που κάνει και επιπλέον από την στήριξη την οποία του προσφέρεται. Κατά την έρευνα τέσσερεις παράγοντες διερευνήθηκαν, η αυτοεκτίμηση, ο νευρωτισμός, η γενικευμέμη αποτελεσματικότητα και η αίσθηση ελέγχου.

 

Βαθμολόγηση και Στατιστική Ανάλυση

Για την εξαγωγή αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε μία πενταβάθμια κλίμακα τύπου Likert και επιδεχόταν βαθμολογία μεταξύ 1 και 5. Το 1 υποδηλώνει ισχυρή συμφωνία και το 5 έντονη διαφωνία.

Εγκυρότητα Κλίμακας

Η συγκλίνουσα και η διακρίνουσα εγκυρότητα παρουσιάζονται ικανοποιητικές.

Αξιοπιστία Κλίμακας

Για την εκτίμηση της αξιοπιστίας χρησιμοποιείται ο δείκτης Cronbach’s a και λαμβάνει τιμή ίση με 0,88 συνολικά. Επίσης ο παράγοντας της αυτοεκτίμησης λαμβάνει τιμή 0,89 και του νευρωτισμού 0,88. Τέλος, ο παράγοντας της γενικευμένης αποτελεσματικότητας λαμβάνει τιμή 0,87 και της αίσθησης ελέγχου 0,86.

Βιβλιογραφία

Gardner, D. G., & Pierce, J. L. (2010). The core self-evaluation scale: Further construct validation evidence. Educational and Psychological Measurement, 70(2), 291-304.

Lin, X., Luan, Y., Zhao, G., Zhao, T., & Ding, H. (2021). Core Self-evaluations Increases among Chinese Employees: A Cross-temporal Meta-analysis, 2010-2019. Frontiers in psychology, 6430.

Sharma, P. K., & Misra, R. K. (2017). Core self evaluations scale: An empirical attestation among software professionals. Procedia computer science, 122, 79-85.


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!