Εργαλείο Αναγνώρισης Διαταραχών Χρήσης Ναρκωτικών [DUDIT-11]

 

 

Ανάλυση

The Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) αναπτύχθηκε ως ένα παράλληλο όργανο με το AUDIT (Τεστ Ανίχνευσης Διαταραχών Χρήσης Αλκοόλ) για τον εντοπισμό ατόμων με προβλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά. Είναι ένα αυτοαξιολογητικό εργαλείο με 11 ερωτήσεις που αναφέρονται σε πρότυπα προβλημάτων που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

 

Σκοπός

Το Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης σχεδιασμένο για τον εντοπισμό ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο να αντιμετωπίσουν διαταραχές χρήσης ναρκωτικών. Ο κύριος σκοπός του DUDIT είναι να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τα μοτίβα χρήσης ναρκωτικών ενός ατόμου και να εντοπίσει πιθανές προβληματικές χρήσεις που μπορεί να υποδηλώνουν την ύπαρξη διαταραχής χρήσης ναρκωτικών.

 

Βαθμονόμηση

Το Τεστ DUDIT-11 αποτελείται από 11 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται με τα εξής:

0   Ποτέ

1. Λιγότερο συχνά από μια φορά το μήνα

2   Κάθε μήνα

3   Κάθε εβδομάδα

4   Καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά

 

 

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Το DUDIT αρχικά αξιολογήθηκε για την ευαισθησία του στην εξάρτηση από ναρκωτικά, βρίσκοντας ότι ένα όριο βαθμολογίας 25 παρήγαγε ευαισθησία 90% και ειδικότητα 88% (Bernman, Bregman, Palmstierna & Schlyter, 2005). Η μέση βαθμολογία για ένα δείγμα χρήσης ναρκωτικών (n = 160) από τη Σουηδία ήταν 33,2 (ΜΕ = 8,0).

 

 

Βιβλιογραφία

Berman, A. H., Bergman, H., Palmstierna, T., & Schlyter, F. (2003). The Drug Use Disorders Identification Test Manual. Karolinska Institutet, Department of Clinical Neuroscience Section for Alcohol and Drug Dependence Research, M4:02, 171 76 Stockholm.