ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ (ΔΣ-26)

THE EATING ATTITUDES TEST (ΤΕΑΤ-26)

 

Ανάλυση Ερωτηματολογίου

Το Ερωτηματολόγιο TEAT-26 κατασκευάστηκε από τους Garner και τους συνεργάτες του το 1982. Επίσης θεωρείται το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο τεστ που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του “κινδύνου διατροφικής διαταραχής” με βάση τις στάσεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές που σχετίζονται με το φαγητό και τα συμπτώματα της διατροφικής διαταραχής.

 

Στόχος Ερωτηματολογίου

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση των διατροφικών στάσεων παιδιών και εφήβων.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων και Στατιστική Ανάλυση 

Το ερωτηματολόγιο TEAT-26 αποτελείται από 26 ερωτήσεις οι οποίες αξιολογούνται χρησιμοποιώντας μια κλίμακα τύπου Likert (όπου 0=ποτέ, σπάνια και μερικές φορές, 1=συχνά, 2=συνήθως και 3=πάντα). Υπάρχουν τρεις υποκλίμακες: α) Διαιτητικές συμπεριφορές, β) βουλιμία και εμμονή με το φαγητό, γ) στοματικός έλεγχος. Οι συμμετέχοντες βαθμολογούνται για κάθε πρόταση του ερωτηματολογίου με κριτήριο το κατά πόσο δηλώνουν ότι συμφωνούν με το περιεχόμενό της. Η συνολική βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο κυμαίνεται από 0 έως 78, Οι συμμετέχοντες που έχουν συγκεντρώσει περισσότερους από 20 βαθμούς συνίσταται να δουν κάποιον ειδικό, επειδή υπάρχει η πιθανότητα εκδήλωσης διατροφικών διαταραχών. Γίνεται αναστροφή της βαθμολόγησης στην πρόταση 26.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία 

Το ερωτηματολόγιο διαθέτει καλή φαινομενική εγκυρότητα. Επίσης, ο βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στις διατροφικές στάσεις των παιδιών και των εφήβων και στο Δείκτη Μάζας Σώματος είναι στατιστικά σημαντικός (r = -0,68). Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας για τις υποκλίμακες ποικίλλει από 0,63 έως 0,71 και για το σύνολο των προτάσεων του ερωτηματολογίου είναι α= 0,73. Η αξιοπιστία των δύο ημίσεων ή ημικλάστων είναι α = 0,66. Επιπλέον, έχει γίνει η μετάφραση του ερωτηματολογίου σε ελληνική στάθμιση από τους (Ε.Καλύβα, Α. Παπαθανασίου 2008)

Βιβλιογραφία

Garner, D. M., Olmsted, M. P., Bohr, Y., & Garfinkel, P. E. (1982). The eating attitudes test: psychometric features and clinical correlates. Psychological medicine, 12(4), 871-878.

Καλύβα, Ε., & Παπαθανασίου, Α. (2008). Διατροφικές συνήθειες, αυτοπεποίθηση και Δείκτης Μάζας Σώματος παιδιών και εφήβων. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας, Αθήνα.

Kalyva, E. (2009). Comparison of eaiting attitudes between adolescent girls and without Asperger syndrome. Daughters΄ and mothres΄ reports. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39, 480-486


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση το παραπάνω ερωτηματολόγιο, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!