Κλίμακα Επιβεβλημένης Κοινωνικής Εξάρτησης [ESDS-10]

 

Ανάλυση Κλίμακας

Οι χρόνια ασθενείς, όπως εκείνοι που πάσχουν από καρκίνο, μπορεί να εξαρτώνται από στενούς φίλους, συγγενείς ή φροντιστές καθώς η ασθένειά τους προχωρά. Είναι γνωστό ότι αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά επιζήμιο για την ποιότητα ζωής και την ευημερία των ασθενών, μεταξύ άλλων πτυχών. Ο όρος “επιβεβλημένη κοινωνική εξάρτηση” αναφέρεται σε αυτόν τον τύπο εξάρτησης που είναι ταυτόχρονα αναγκαία και σχετίζεται με συμπεριφορές που μπορεί να θεωρούνται δεδομένες. Ένας σημαντικός ρόλος της υγειονομικής φροντίδας για αυτούς τους ασθενείς είναι να τους επιτρέψει να ανακτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερη από την λειτουργικότητά τους πριν από την ασθένεια. Αυτή η είδους κατάρτιση απαιτεί εργαλεία για την μέτρηση των επιπέδων λειτουργικότητας, και γι’ αυτό αναπτύχθηκε και αξιολογήθηκε η Κλίμακα Επιβεβλημένης Κοινωνικής Εξάρτησης (Enforced Social Dependency Scale – ESDS).

Στόχος

Ο στόχος την συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει το επίπεδο λειτουργικότητας σε ασθενείς. Συγκεκριμένα η κλίμακα στοχεύει να μετρήσει την εξάρτηση των ασθενών από εξωτερικές πηγές για την εκτέλεση καθημερινών καθηκόντων που συνήθως θεωρούνται δεδομένα, όπως η τροφοδοσία, η περπατητική κινητικότητα και το μπάνιο.

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα ESDS-10 αποτελείται από 10 ερωτήσεις οι οποίες βαθμολογούνται σε μια κλίμακα Likert από 3 έως 6 βαθμούς.

Βιβλιογραφία

Benoliel, J. Q., McCorkle, R., Young, K. (1980). Development of a social dependency scale. Res Nurs Health, 3(1), 3-10.
McCorkle, R., & Benoliel, J.Q. (1981). Cancer patient responses to psychosocial variables. Final Report of project supported by Grant No. NU00730, DHHS, University of Washingtonα