Κλίμακα Έντασης Χρήσης του Facebook [FIS-13]

 

Ανάλυση

Η κλίμακα Έντασης Χρήσης του Facebook χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της χρήσης του Facebook πέρα από απλά μέτρα συχνότητας και διάρκειας, ενσωματώνοντας το συναισθηματικό δέσιμο με την πλατφόρμα και την ολοκλήρωσή της στις καθημερινές δραστηριότητες των ατόμων. Είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε την κλίμακα Έντασης Χρήσης του Facebook (FBI) με την προϋπόθεση ότι γίνεται η σωστή αναφορά προέλευσης. Πιο πρόσφατες μελέτες προσπάθησαν να επεκτείνουν αυτήν την αρχική εργασία δοκιμάζοντας εναλλακτικά μέτρα της χρήσης του Facebook. Για παράδειγμα, ο Ellison κ.ά. (σε εκτύπωση) διακρίνουν το FBI στα δύο κύρια στοιχεία του (συνολικοί φίλοι στο Facebook και λεπτά ανά ημέρα) και προσθέτουν ένα νέο μεταβλητό, του “Πραγματικούς Φίλους”.

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης Κλίμακας είναι να μετρήσει την χρήση του Facebook πέρα από απλά μέτρα συχνότητας και διάρκειας, ενσωματώνοντας τη συναισθηματική σύνδεση με την πλατφόρμα και την ολοκλήρωσή της στις καθημερινές δραστηριότητες των ατόμων

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η Κλίμακα FIS-13 αποτελείται από 13 στοιχεία τα οποία η βαθμολογία τους κυμαίνεται από 1=απολύτως διαφωνώ έως 5=απολύτως συμφωνώ.

Βιβλιογραφία

Ellison, N. B., Steinfield, C., Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook ‘‘friends:’’ Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 1143-1168.
Ellison, N.B., Steinfield, C., & Lampe, C. (in press). Connection strategies: Social capital implications of Facebook-enabled communication practices. New Media & Society.