Κλίμακα Έντασης Χρήσης του Facebook

 

 

Ανάλυση

 

Η Κλίμακα Έντασης Χρήσης του Facebook είναι ένα ψυχομετρικό εργαλείο σχεδιασμένο από τους Dr. Ellison, Dr. Steinfield και Dr. Lampe για να αξιολογεί την ένταση και τη φύση της χρήσης του Facebook από τους χρήστες.

 

Στόχος

 

Ο κύριος στόχος της κλίμακας είναι να μετρήσει την έκταση και την ένταση της χρήσης του Facebook, να αξιολογήσει τον συναισθηματικό δεσμό των χρηστών με την πλατφόρμα και να διερευνήσει τις πιθανές επιπτώσεις της στην κοινωνική ζωή και την ψυχική υγεία των χρηστών.

 

Βαθμονόμηση

 

Η κλίμακα περιλαμβάνει δηλώσεις που αξιολογούν την ένταση της χρήσης σε μια κλίμακα Likert 5 βαθμίδων. Οι συμμετέχοντες απαντούν σε δηλώσεις που αφορούν τη συχνότητα χρήσης του Facebook, την εμπλοκή τους με το περιεχόμενο, τον αριθμό των φίλων και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις μέσω της πλατφόρμας.

 

Στατιστική Ανάλυση

 

Η στατιστική ανάλυση περιλαμβάνει μεθόδους όπως η ανάλυση παραγόντων, η ανάλυση αξιοπιστίας και η συσχετιστική ανάλυση, για τον εντοπισμό των υποκείμενων διαστάσεων της έντασης χρήσης του Facebook, την αξιολόγηση της εσωτερικής συνέπειας και την εξέταση των σχέσεων μεταξύ της έντασης χρήσης και άλλων μεταβλητών, αντίστοιχα.

 

Βιβλιογραφία

 

Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook “friends:” Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143-1168.