Κλίμακα Ποιότητας Ζωής της Οικογένειας [FQLS-25]

 

Ανάλυση Κλίμακα

Η ποιότητα ζωής έχει λάβει πολλή προσοχή τα τελευταία χρόνια ως μέθοδος για τον προσδιορισμό του γενικού ευημερούς. Συνεπώς, υπάρχει τώρα μια ευρεία γκάμα εργαλείων που μετρούν την ποιότητα ζωής με διάφορους τρόπους. Ωστόσο, η ποιότητα ζωής της οικογένειας δεν έχει λάβει καθόλου το ίδιο επίπεδο προσοχής παρά τον κρίσιμο ρόλο της στον προσδιορισμό της ζωής μας όταν είμαστε νέοι. Για αυτόν τον λόγο, αναπτύχθηκε η Κλίμακα Ποιότητας Ζωής της Οικογένειας (Family Quality of Life Scale – FQOL).

 

 

Στόχος

Ο στόχος της συγκεκριμένης κλίμακας είναι να μετρήσει διάφορες πτυχές της αναφερόμενης ικανοποίησης των οικογενειών όσον αφορά την ποιότητα της οικογενειακής ζωή.

 

 

Βαθμονόμηση Κλίμακας

Η κλίμακα FQLS-25 αποτελείται από 25 στοιχεία αξιολογημένα σε μια κλίμακα τύπου Likert με 5 σημεία, όπου 1=πολύ αδιαφορημένος, 3=ούτε ικανοποιημένος ούτε αδιαφορημένος, 5=ικανοποιημένος.

 

 

Βιβλιογραφία

Hoffman, L., Marquis, J., Poston, D., Summers, J. A., & Turnbull, A. (2006). Assessing family outcomes: Psychometric evaluation of the beach center family quality of life scale. Journal of Marriage and Family, 68(4), 1069-1083.

Beach Center on Disabilities. (2006). Family Quality of Life Scale. Beach Center on Disabilities, Lawrence, KS, USA.

Hu, X., Summers, J. A., Turnbull, A., & Zuna, N. (2011). The quantitative measurement of family quality of life: A review of available instruments. Journal of Intellectual Disability Research, 55, 1098-1114.