Κλίμακα Λειτουργικότητας Karnofsky

 

Ανάλυση Κλίμακας

Η Κλίμακα Λειτουργικότητας (The Karnofsky Performance Scale [ΚPS-11]) δημιουργήθηκε το 1949 από τους Karnofsky και Burchenal. Η ΚPS-11 αξιολογείται από επαγγελματίες υγείας και εστιάζει, κυρίως, στον προσδιορισμό της σωματικής λειτουργίας.

Στόχος Κλίμακας 

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης Κλίμακας είναι ο προσδιορισμός της σωματικής λειτουργίας, χωρίς να αναφέρεται  στην εκτίμηση της ψυχοκοινωνικής κατάστασης του αρρώστου.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Το KPS-11 αποτελείται από μια 11-βάθμια κλίμακα βαθμολογίας που κυμαίνεται από  το 100 (κανονική λειτουργία) έως το 0 (νεκρή) σε 10 σημεία σωματικής λειτουργίας . Η χρήση αυτών των 11 βαθμίδων είναι απαραίτητη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις μεταξύ των σημείων.

Στατιστική Ανάλυση

Η βαθμολογία του ΚPS-11 κυμαίνεται μεταξύ 0%-100%, αναλόγως των επιπέδων σωματικής λειτουργίας και ικανότητας του ατόμου, όπου το 100% αντιπροσωπεύει τη φυσική σωματική λειτουργία, χωρίς περιορισμούς ή χωρίς την εμφάνιση κάποιας νόσου, ενώ το 0% το θάνατο. Η χαμηλή βαθμολογία δηλώνει την κακή ποιότητα ζωής ενώ η υψηλή την καλή ποιότητα ζωής. Η τελική βαθμολογία υπολογίζεται από τον γιατρό. Ο δείκτης αυτός προσφέρει αδρή εκτίμηση της ποιότητας ζωής.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Η κλίμακα KPS-11 έχει θεωρηθεί αξιόπιστο μέτρο για την απόδοση της κατάστασης των ασθενών. Όσον αφορά την αξιοπιστία των βαθμολογιών της, ο συντελεστής άλφα του Cronbach βρέθηκε να είναι 0,720.

Βιβλιογραφία

Karnofsky DA, Burchenal JH. In: Evaluation of chemotherapeutic agents. MacLeod CM, editor. New York: Columbia University Press; 1949. The clinical evaluation of chemotherapeutic agents in cancer; pp. 191–205. [Google Scholar]


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Tags: Σωματική Λειτουργία