Δείκτης Katz των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής

 

Ανάλυση Κλίμακας

Το 1963 οι Katz, Ford, Mosowitz, Jackson και Jaffe δημιούργησαν τον Δείκτη Katz των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής (The Katz Index of Activities of Daily Living). Ο δείκτης αυτός αφορά άτομα τρίτης ηλικίας που διαμένουν σε ιδρύματα κλειστής περίθαλψης.

Στόχος

Ο δείκτης Katz αρχικά δημιουργήθηκε με στόχο την εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης των αιμοκαθερώμενων ασθενών ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης. Ωστόσο αργότερα αξιοποιήθηκε για την εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης κάθε ασθενή που διαμένει σε τέτοιου είδους ίδρυμα.

Βαθμονόμηση Ερωτήσεων

Η εκτίμηση της λειτουργικής κατάστασης των ηλικιωμένων γίνεται από τους ιατρούς και τους νοσηλευτές του κάθε ιδρύματος μέσα από 6 καθημερινές δραστηριότητες που αφορούν τον βαθμό στον οποίο οι ηλικιωμένοι μπορούν να εξυπηρετήσουν και να φροντίσουν τον εαυτό τους. Οι δραστηριότητες αυτές είναι διατεταγμένες ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και η βαθμολογία των ηλικιωμένων προκύπτει ανάλογα με το αν είναι εξαρτημένοι ή όχι από το προσωπικό του ιδρύματος σε συγκεκριμένα θέματα καθημερινής φροντίδας.

Στατιστική Ανάλυση

Οι ερωτήσεις οι οποίες γίνονται στους ηλικιωμένους αφορούν είτε πνευματική είτε φυσιολογική αδυναμία. Το κύριο στοιχείο για την βαθμολόγηση του δείκτη Katz είναι η δυνατότητα του ασθενή να μπορέσει να φέρει εις πέρας τις δραστηριότητες σε έναν κλινικό. Εάν δε μπορεί να ασκήσει κάποια δραστηριότητα, ο κλινικός βαθμολογεί τον ασθενή ως εξαρτώμενο σε αυτή την κατηγορία, παρά την αιτία για την οποία δε μπορεί να την ασκήσει. Ακόμα δηλαδή και άτομα τα οποία έχουν αισθητικά και νευρολογικά προβλήματα, βαθμολογούνται σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση.

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία

Ο δείκτης Katz θεωρείται πως έχει υψηλά επίπεδα εγκυρότητας και αξιοπιστίας στους ασθενείς. Ωστόσο, δεν είναι ο πλέον κατάλληλος για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής.

Βιβλιογραφία

*Συγγραφείς: Katz, Ford, Mosowitz, Jackson & Jaffe


Για την ανάπτυξη και ανάλυση των δεδομένων έρευνας με βάση την παραπάνω κλίμακα, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ομάδα της DatAnalysis!

Λέξεις-Κλειδιά  Άτομα τρίτης ηλικίας, Δραστηριότητες της Καθημερινής Ζωής