Η Κλίμακα Κοινωνικού Άγχους Liebowitz (TLSAS-24)

 

Ανάλυση

 

Η ανάλυση του LSAS περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ψυχομετρικής αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εργαλείου. Η αξιοπιστία της κλίμακας εξετάζεται μέσω του δείκτη Cronbach’s alpha για να διασφαλιστεί η εσωτερική συνέπεια των απαντήσεων. Η αξιοπιστία επαναληψιμότητας (test-retest reliability) αξιολογείται μέσω μετρήσεων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για να διαπιστωθεί η σταθερότητα των απαντήσεων. Η εγκυρότητα του LSAS εξετάζεται μέσω συγκριτικών μελετών με άλλα μέτρα κοινωνικού άγχους και μέσω αναλύσεων παραγόντων για την επιβεβαίωση της δομής της κλίμακας.

 

Στόχος

 

Ο στόχος του LSAS είναι να παρέχει ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο για την αξιολόγηση της κοινωνικής ανησυχίας και της αποφυγής. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται στην ψυχολογική έρευνα για τη μελέτη της επίδρασης του κοινωνικού άγχους στην καθημερινή ζωή και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Επίσης, είναι χρήσιμο στην κλινική πρακτική για τη διάγνωση της κοινωνικής αγχώδους διαταραχής και για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων.

 

Βαθμονόμηση

 

Η βαθμονόμηση του LSAS γίνεται μέσω μιας κλίμακας Likert, όπου οι απαντήσεις για τον φόβο κυμαίνονται από το 0 (καθόλου) έως το 3 (σοβαρός), και οι απαντήσεις για την αποφυγή κυμαίνονται από το 0 (ποτέ) έως το 3 (συχνά). Οι συνολικές βαθμολογίες υπολογίζονται αθροίζοντας τις βαθμολογίες των επιμέρους ερωτήσεων για τον φόβο και την αποφυγή. Υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν μεγαλύτερο επίπεδο κοινωνικού άγχους και αποφυγής.

 

 

Βιβλιογραφία

 

Η βιβλιογραφία για το LSAS περιλαμβάνει σημαντικές μελέτες που τεκμηριώνουν την ανάπτυξη και την επικύρωση του εργαλείου. Η αρχική μελέτη του Liebowitz (1987) δημοσιεύθηκε στο “Journal of Clinical Psychiatry” και παρέχει λεπτομερή περιγραφή της ανάπτυξης της κλίμακας, της ψυχομετρικής αξιοπιστίας και εγκυρότητάς της. Επιπλέον, η εργασία των Heimberg et al. (1999) δημοσιεύθηκε στο “Psychological Medicine” και εξετάζει τη χρήση του LSAS στην έρευνα και την κλινική πρακτική, υποστηρίζοντας τη χρησιμότητά του για τη διάγνωση και την αξιολόγηση της κοινωνικής αγχώδους διαταραχής.